This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 8 maart 2011 Verslag

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Verslag van de InM meeting van dinsdag 8 maart 2011 (13:00-15:00). Aanwezigen: Aanwezig: Adri Burggraaff, Alexander Henket, Jan Dannenberg, Andre Achterberg, Rene Spronk, Irma Jongeneel, Frank Ploeg, Helen Drijfhout, Yvonne Pijnacker, Bas Kramer, Maia Hemkes (later).

 1. Opening en vaststellen agenda
  • Rene opent de vergadering om 13:05. Adri heeft aangegeven dat hij later komt. Helen maakt het verslag.
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)
  • Adri komt later
  • Afmeldingen ontvangen van: Astrid, Tessa en Willem
  • Email vragen; 1 maart; UMCG Arnoud Homan (a.homan@ict.umcg.nl), ICT projecten, 18847. Zou je het volgende eens kunnen informeren binnen de HL7 TC? Ik ga een advies schrijven over SSL gebruik in samenwerking met Cloverleaf en HL7 v2, dit naar aanleiding van de hele discussie (aangekaart door Bert Moorlag) over de beveiliging van het HL7 v2 verkeer en Cloverleaf. De vragen die daarbij steeds weer naar boven komen zijn: wordt dit al vaker gedaan? Welke leveranciers kunnen het? Welke ziekenhuizen zijn hier nog meer mee bezig? Is iedereen nog steeds met de methode die wij ook dagelijks gebruiken (connecten op een poort en berichtje versturen) bezig, of zijn er ontwikkelingen op dit gebied in combinatie met HL7 v2?
   • Discussie: HL7 zelf geeft hier nooit aanbevelingen voor. De vraag kan wel rondgestuurd worden onder de leden. Frank: Bert Moorlag is overigens de IT security officer van het UMCG.
   • Actie René en Adri: vraag mee laten sturen met een volgende mail die naar alle leden gaat.
   • JanD: buiten organisatie meestal VPN .. hoever moet je gaan?
 3. Verslag 24 januari 2011 InM 25 januari 2011 Agenda
  • Het verslag staat op de wiki. Het wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
 4. Actielijst 24 januari 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
  • Updates:
   • Actie 44: geen update.
   • Actie 48: staat op de agenda
   • Actie 49: Alexander verwijderen als actiehouder, staat alleen voor Adri.
   • Actie 61: Is verstuurd.
   • Actie 92: tabel Trigger events is in bewerking, nog niet door TC-AM bekeken en vastgesteld.
   • Actie 93: André heeft een mail rondgestuurd over use case voor II, dus actie is gereed. De mail wordt vandaag besproken.
   • Actie 95: nog open.
   • Actie 96: wordt afgevoerd, komt in de voorbereiding van de volgende ballot terug.
   • Actie 100: Alexander heeft het ballotcommentaar vanuit Nictiz op de basiscomponentengids in AM ingebracht, zie verslag van de vergadering van vandaag. Dit betreft met name het terugbrengen van de E-Person CMET van versie 2 naar versie 1 in de huidige versie van de Basiscomponentengids. R_AssignedPerson richt zich vooral op medewerkers, terwijl het niet altijd om een medewerker gaat. Een patient kan bijvoorbeeld zelf een actie veroorzaken en zo AssignedPerson worden.
   • Actie 101: zowel van Kai als van Adri is een mail over de ballotprocedure rondgestuurd. Actie is gereed, wordt vanmiddag in TSC besproken. Verzoek van René om deze twee documenten samen te voegen, er staan verschillende aspecten in. Ook 101A afvoeren.
   • Actie 103: CDA Header gids stond op de AM agenda, maar is wegens tijdgebrek niet aan de orde geweest.
   • Actie 104: UZI loopt nog.
   • Actie 105: blijft staan?
   • Actie 106, 107, 108 afgerond.
   • Actie 109 wordt vandaag besproken.
  • Actie 46 (Alexander) InM_Actiepunt_46_Meer_duiding_bij_user_defined_tables_(Assigning_Authority)
   • Een user defined table is een tabel die voorgestelde waardes zou kunnen bevatten vanuit HL7, maar het gebruik van waarden is helemaal vrij. Een HL7-tabel wordt ook door de HL7-organisatie voorgeschreven. Deze codes moeten gebruikt worden, echter er mogen andere codes toegevoegd worden.
   • Elke identifier heeft een assigning authority. Wat geef je hiervoor op indien je zelf de assigning authority bent, en niet “local” wilt definieren? Eén van de mogelijkheden is een mnemonic (bijv. SLZ voor Slotervaart ziekenhuis). Een andere optie was AGB-Z-code of UZI/URA-code. Een andere optie is het gebruiken van de Mnemonic die nu bij de OID vastgelegd is.
   • Besluit; dit actiepunt zal via e-mail in stemming gegeven worden.
   • Actie Alexander: het voorstel formuleren op de wiki pagina
   • Actie Adri: na actie Alexander, in stemming brengen
  • Actie 92 (Alexander) MSH-9 hoofdstuk2 aanpassen/uitbreiden#TC-AM lijst
   • Alexander is ermee bezig, afwachting is op goedkeuring door AM
  • Actie 102 (Rene), vraag over gebruik welk QRD-9 query filter bij vraag van POCT-device aan LIS op basis van specimen ID:
   • Antwoord Austin Kreisler: I'm not aware of any new codes for Specimen ID for HL7 table 48, so adding "SPM" for the what subject filer seems reasonable. The field note for ORD-9 in 2.2 certain indicates you can extend the table locally, so I'd say go for it. Since the original query approach has been depricated in later versions, I don't think this will cause any conflicts. Obviously it may collide with local practice, but that's why you are trying to standardize on something.
   • Hans Buitendijk: (re: SID in table 0203 identifier type code in v2.8) I did not notice SID. In that case I would suggest to Rene to use SID instead of SPM.
   • Discussie: Betreft het What query filter. Aanbeveling internationaal is SID gebruiken in plaats van SPM.
   • Actie Adri: Nieuw actie item voor Hoofdstuk 5: het toevoegen en beschrijven van SID in tabel 48.
 5. Resultaat van de stemmingen
  • Er zij geen items geweest die stemming behoefden.
 6. Rapportage van de RIMBAA SIG
  • Rene: Op 16 Februari is de SIG bijengekomen in Amsterdam. Met 20 deelnemers (11 verschillende organisaties) was dit een goed bezochte bijeenkomst. Onderwerpen waren o.a.: best practices bij de implementatie van Aorta XML Schema, LSP Connect - een ENovation toolkit voor de aansluiting op Aorta, ervaring rond gegevensopslag uit het Parelsnoer project, en de persistentieproblematiek van Lifelines - een project in Noord Nederland om 30 jaar lang van 165000 personen de medische gegevens te bewaren ten bate van onderzoeksdoeleinden.
  • De notulen (en enige foto's) zijn te vinden op http://hl7book.net/index.php?title=RIMBAA-NL_Agenda_201102.
 7. IH Basiscomponenten gids versie 2.3 activiteiten
  • vanuit te lage deelname of de uitgebrachte stemmen,zal dit materiaal zal nogmaals in een andere ballotronde aangeboden moeten worden.
  • Rene noemt de nieuw te balloten standaard "2.3.1", Alexander suggereert de term "2.3 RC2" (RC = Release Candidate), we willen immers dat het afgesloten geheel het versie nummer 2.3 krijgt. RC2 maakt onderscheid tussen de te-herballotten versie en de versie die net geballot is (RC 1, dus).
  • Planning van stappen om tot volgende ballot materiaal te komen (actie item 109):
  • Veranderpunten (deadline te definieren)
   1. Toevoegen uitkomst TemplateId_versie_3 discussie (ingebracht door Andre A, actie item 96)
   2. Verwerken ballotcommentaar Rene;
   3. Toevoegen resultaat actie-item Tom over demotie IVL_TS (zie InM notulen van 20.4.2010, agenda item 14);
   4. Terugdraaien van een aantal wijzigingen in E_Person (v2 terug naar v1) en R_AssignedPerson (verbeteren beschrijving, de CMET is niet alleen voor zorgverleners);
   5. update van tekst over cardinaliteit/conformance/nullFlavors (? onduidelijk of dit al gebeurd is).
  • Communicatieplan: hiervoor heeft Adri een plan van aanpak rondgestuurd. (zie volgende agendapunt)
  • Voorstel hierin is om voor iedere ballot een kernteam in te stellen. René, André en Yvonne stellen zich hiervoor kandidaat (voor de basiscomponenten 2.3 ballot). Mogelijk wil Tom hier ook in deelnemen.
  • Actie: René zal een e-mail rondsturen binnen de TC of er meer gegadigden zijn, en tevens vragen of deze lijst met onderwerpen voor de volgende ballot akkoord is of dat er nog aanvullingen zijn. Termijn hiervoor 2 weken.
   • Actie André zal wijzigingsvoorstellen maken op basis van het ballotcommentaar van René. (punt 2 in bovenstaande lijstje)
   • Actie René zal zelf punt 1 uitwerken.
   • Actie Alexander zal Tom op zijn actiepunten 3 en 5 aanspreken, zelf moet hij punt 4 doen.
  • Deze actiepunten moeten voor 1 april gedaan worden, de draft resultaten kunnen dan in het kernteam besproken worden.
 8. Concept document communicatieplan/ballotprocedure (Maia Hemkes)
  • Communicatieplan / activeringsplan van partijen voor wie deze gids gevolgen heeft, doel is meer stemmers / reviewers te krijgen
   • Irma: er is een Democratiserings document (uit 2004!). Is hiernaar gekeken? Maia: dit is nog niet meegenomen (het document was mij niet bekend). Gaarne zou ik het ontvangen.
   • René: het huidige voorstel aan TC-InM is met name bedoeld om de participatie voor de ballots hoger te krijgen.
   • Irma: ook TC-AM heeft een aantal versie 2-hoofdstukken klaarliggen voor ballot. Ook hiervoor zouden goede ideeën om de betrokkenheid te verhogen welkom zijn.
   • René: in het voorstel worden concrete stappen aangegeven.
   • Maia: achtergrond van het document is hoe het effect van een ballotronde vergroot kan worden, dit is een aanzet die naar aanleiding van ervaringen weer bijgesteld kan worden.
   • Irma: er staan twee aspecten in het document: als eerste de interne organisatie rondom een ballot, als tweede de marketing rondom de ballot.
   • René: je wilt in ieder geval alle key stakeholders persoonlijk benaderen met de vraag of ze een stem willen afgeven, en/of om duidelijk te maken waarom ze zouden moeten stemmen.
   • Suggesties in het document zijn goed, bijv. youtube filmpje voor introductie van een ballot. Acties tijdens de ballot zijn waarschijnlijk moeilijk, omdat toch iedereen pas aan het einde van de periode zijn commentaar instuurt. Het proces voorziet geen feedback/review (door Kernteam of TC) van tussentijds ontvangen commentaren.
   • Een suggestie is om het ballotmateriaal te bespreken in een informatiemiddag, een soort gebruikersbijeenkomst, en aansluitend de ballot periode te beginnen.
   • Irma stelt voor om geen verplichte minimum reactie te stellen, maar afhankelijk van het resultaat te bepalen of het voldoende is om de ballot goed te keuren. René stelt dat tenminste alle TC-InM leden goedkeurend zouden kunnen stemmen: ze zijn in ieder geval bij de discussie in het overleg betrokken geweest.
   • Er zal gestemd kunnen worden via een ballotsheet, conform het internationale model. De daarin gebruikte termen zijn in het Nederlands vertaald.
   • Ook via Kai is een document per email gekomen, zoals de ballot bij Hl7 wordt gedaan. Er is ook nog een document van Alexander m.b.t. ballotpool.
    • Actie Maia: Maia gaat alle op dit moment bekende documenten(totaal 4), integreren en de volgende TC (ook TSC) komt het terug op de agenda.
 9. Coding system lijst zie actie item 61 (AH)
  • Er is een tabel nr. 0396 (user defined lijst met coding systems) waarin alle gebruikte coding systems opgenomen zijn. Alexander heeft deze aangevuld met alle gebruikte coding systems.
  • Actie voor Adri (als beheerder van H2): Hoofdstuk 2 bijwerken met deze tabel.
  • Verder zijn mogelijke vervolgacties het opschonen van de tabel (voor dingen die niet in NL gebruikt worden) en oplossen van conflict-items (zoals I9 / ICD-9).
 10. Rondvraag
  • Maia: staat ter beschikking zodra de kerngroep met de aanbevelingen bezig gaat, ook voor het monitoren van het resultaat.
  • Rene: volgende meeting is op 19 april, van 11:00 tot 13:00 (afwijkend tijdstip) zie InM 19 april 2011 Agenda voor agenda.
 11. Sluiting om 14:55 uur