This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 20 april 2010 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 20 april 2010
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda
  • Adri opent de vergadering om 13:12
  • Twee extra agenda items toegvoegd op verzoek van Alexander.
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)
  • Afmelding van: Wiggert Kalis, Helen Drijhout, Rolf de Boer, Yvonne PH
  • Batch wrapper staat ter ballot, zie [1] en dan het item HL7 Version 3 Standard: Transmission Infrastructure, Release 2
  • Email vragen;
   • OID van bbbbb-codes T25 is in wachtrij PDM EMD geplaatst, Michael Tan
   • Basiscomponentengids: afhandeling UZOVI, William Goossen
 3. Verslag 9 maart 2010
  • Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Willem voor het notuleren.
 4. Actielijst 9 maart 2010
  • Voorafgaande van de vergadering heeft Adri de lijst als enigszins bijgewerkt.
  • actiepunt 47 - geplaatst op verzoek van Tom als agendapunt 14
  • actiepunt 54 - aankondiging nieuwe BC gids (v2.2) in magazine. Blijft open, wordt nog als nuttig gezien dit te publiceren.
  • actiepunt 61 - open, nu met einddatum 22 juni
  • actiepunt 66 - gesloten, Ewout heeft verslag gemaakt, beschikbaar via HL7.nl
  • acties 67 tm 70, afvoeren, vragen per e-mail beantwoord
 5. Stemuitslag, terugkerend item
  • Ter info; Tussen 9 maart en 20 april geen stemming per email geweest
 6. InM Missie en Activiteiten (aanvullen/wijzigen versie juli 2007) zie: [2]
  • Inhoudelijk niet veel gewijzigd.
  • ACTIE voor Rene: Opmaak verbeteren, minder engelse kreten, deliverables in apart kopje opnemen.
 7. InM Jaarplan 2010 / 2011 (aanvullen/wijzigen 2008/2009) zie: [3]
  • Hier zijn nog wel enige updates. Basiscomponentengids v2.3 staat er al wel. CDA header implementatiegids zou nu lagere prio moeten hebben dan BC 2.3. BC 2.3 krijgt status 'hoog' en CDA header status 'middel'. v3 wrapper gids op 'laag' zetten. Geen verdere toevoegingen. Voorbeelden voor H 5 (v.2.4) zijn gereed. Zie bovenstaande URL voor bijgewerkte versie van het jaarplan.
   • Discussie over waarde v3 wrapper gids. Wie is doelgroep? Nictiz of de non-AORTA projecten? Alexander onderzoekt binnen Nictiz in hoeverre men bereid is e.e.a. aan HL7 NL over te laten.
 8. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture)
 9. Verslag InM January 2010 WGM in Phoenix
  • Verslag van Ewout, staat ter download op de HL7.nl website
 10. Email vragen inhoudelijk (zie mededelingen)
  • Motie: “De eerst volgende HL7-NL Implementatie Handleiding Basiscomponenten HL7 v3 bevat alleen die OID’s die in de gids zelf gebruikt worden”. (Tom/Rene, 9-0-0)
  • Antwoord over verzekeraarsgegevens in de R_Coveredparty CMET: policyHolder.id.
  • Nieuwe ACTIE: opnemen R_Coveredparty in volgende IH BC.
 11. Voorstel Sta relaties met meerdere zorgverlenerstypen toe in E Person NL
  • Er staat in de discussie een vraag open van Alexander; Kan Marja/Yvonne aangeven of hier internationaal al informatie voor is ingewonnen, zoals Michael ook al voorstelt? Wie, welke en wanneer wordt deze actie gedaan?
  • Rene: Is het wel een zorgrelatie, die tussen een persoon en een JGZ? Zo niet, dan memberOf/Group, zie Proposal: Person Registry, add GroupId parameter
   • MOTIE: in volgende versie van IH BC dient de use-case ondersteund te worden waarin men van 1 persoon meerdere zorgrelaties vast kan leggen (bijv. huisarts, tandarts, JGZ instelling). (Rene/Tom, 9-0-0)
 12. Basiscomponentengids update naar versie 2.3 m.n. verwerking commentaar van André
  • Dit punt komt elke TC terug op de agenda tot het is afgerond
  • 15-3-2009 21:18
  • Bij de groep TC Infrastructure & Messaging is een nieuwe download geplaatst. Titel: Highlights Ballotcommentaar AA. Omschrijving: Top 50 van de discussiepunten van het ballotcommentaar van André A op de HL7-NL Basiscomponenten-gids, inclusief review door René en re-response van André. Open issues te bespreken. Bestand: 20090317_Discussiepunten ballotcommentaar_AA_RS2_AA2_Response.xls. Url: http://www.hl7.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=407&P_self=4612&PMax=download&PSkip=5692&Fresh=1
  • Rene - suggestie: we hebben andere commentaren toegevoegd aan de datatype beschrijvingen op de wiki. Voorstel dat tevens te doen voor de open punten van Andre, en vervolgens die datatypes bespreken waar 1 of meer aanvullende suggesties voor ontvangen zijn. Let wel: behalve de issues in deze spreadsheet hat Andre nog ander commentaar, maar wellicht moeten we hem vragen dat opnieuw te bekijken en tevens op de wiki te plaatsen bij het gerelateerde datatype. E.e.a. lost niet zijn CMET commentaar op, maar we moeten ergens beginnen..
  • ACTIE: Rene/Tom/Alexander/Andre om per e-mail open spreadsheet-issues op te pakken.
  • Michael In AORTA is het datatype ADXP een extension van CS. In de datatypes R1 is ADXP een extension van ST. CS wordt pas in datatypes R2 geldig. ADXP is het basis type van adxp.country.
 13. Basiscomponentengids versie 2.x en Datatypes R2
  • Zodra Nictiz (mogelijk in 2011) naar Datatypes R2 wil gaan, moet ook de Basiscomponentengids aangepast worden.
   • Indien keuze tussen goede R1 gids, en werken aan nieuwe R2, liever goede R1. Nieuwe gids opnemen als deliverable in missie IM.
 14. actiepunt 47 Demotietoelichting (Tom)
  • Paragraafje met toelichtende tekst wanneer datatypedemotie in V3 mag worden toegepast voor in de NL basiscomponentengids.
   • Rene: Discussie ging met name over IVL<T> naar T. De enige datatypes waar (in R1) runtime-demotion (beter is: runtime typecasting) toegestaan is zijn: ANY, IVL<T> (naar T), QTY (naar een willikeurige kwantiteits datatype), GTS.
   • Discussie: ging met name over IVL<T> naar T (met T een willekeurig basis datatype, zoals TS of PQ), want daar is typecasting mogelijk zonder gebruik van expliciete xsi:type. Betere tekst gewenst, opdat men (als ontvangend systeem) hierop voorbereid is.
   • ACTIE (Tom)- Wijzigen documentatie in IH BC 2.3 over de mogelijkheid (nu toegestaan) zonder gebruik van xsi:type IVL<T> te typecasten naar T.
 15. EI dataype vraag (v2)
  • In hoofdstuk 10 is een aanwijzing mbt datatype EI.
   Onder 10.6.1.1. 10.6.1.1 ARQ-1 Placer appointment ID (EI) 00860
  • tekst:
   Let op! In de Nederlandse situatie wordt alleen de eerste component van het EI datatype gebruikt
  • Deze tekst is niet correct en mag verwijderd worden. Geen IM reden voor deze tekst, mag worden verwijderd.
 16. AM over bijwerken CMETs in BC gids
  • ACTIE: inbrengen van volgende motie in TSC: De TCs zullen tweejaarlijks besluiten of opnieuw tot harmonisatie van de CMET's met de normatieve internationale publicatie moet worden overgaan. Criteria om tot harmonisatie over te gaan zijn onder andere:
   • Nieuwe use cases die nog niet worden ondersteund in het huidige model
    • Als de laatste normatieve editie een bepaalde use case nog niet ondersteunt, dan zal het project of de instantie die deze ondersteuning nodig heeft, na afstemming met de internationale HL7-gemeenschap en Stichting HL7 Nederland, zelf een pre-adopt doen. Indien zo'n use case reeds in een Ballot is opgenomen/gepubliceerd, wordt deze met oplossingsrichting als known issue opgenomen in IH Basiscomponenten.

     Voorbeeld: gezinssamenstelling is in Ballot May2010 reeds beschreven

   • Wijzigingen in het internationale model die effect hebben op Nederlandse use cases
   • Principekeuze om de internationale normatieve editie te volgen
 17. Rondvraag
  • Geen items