This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Vingeroefening met EHR-S FM

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Terug naar EHR TC NL

Terug naar Technische Commissie Overzicht

Use Case 1: Functional Model RIS-PACS

In 2004 heeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis de functionele specificaties opgesteld voor een geïntegreerd Radiology Information System / Picture Archiving & Communication System ter vervanging van de oude apparatuur van de afdeling Radiologie.

De oude infrastructuur bestond uit het RADI deelsysteem van Hiscom-ZIS V2 als RIS. De beeldvorming geschiedde voornamelijk d.m.v. Filmapparaten. Het RADI deelsysteem werd als toereikend ervaren, maar ook verouderd, zeer onderhoudsintensief en moeilijk om naar nieuwe medewerkers over te dragen. Van de Filmapparaten wilde de afdeling al enkele jaren afkomen, gezien de recente ontwikkeling van elektronische beelvormingssystemen (PACS) en hun grote voordelen.

De functionele specificaties werden samensgesteld door een team bestaande uit radiologen, radiologische laboranten, radiologische administratieve medewerkers, ICT mederwerkers. De ervaring met het bestaande RIS (RADI) en de instellingen en referentiebestanden van dit systeem hebben de specificaties sterk beïnvloed en beperkt tot de bekende functionaliteit. Voor de specificaties van de nieuwe systemen, zoals de PACS, werd veel literatuur gelezen en ging men op bezoek bij andere ziekenhuizen waar de systemen al aanwezig waren om demonstraties te krijgen en vragen te stellen.

De functionele specificaties oftewel Pakket van Wensen en Eisen was een omvangrijk en gedetaillerde document die dan naar een aantal leveranciers werd gestuurd voor een aanbestedingsprocedure.

Na 7 jaar succesvol gebruik van de Radiologische systemen, is het ziekenhuis nu bezig zich te oriënteren naar een vervanging van de radiologische infrastructuur, met op het oog andere kenmerken, zoals lagere investering- en exploitatiekosten, betere integratie met andere ziekenhuissystemen zoals het afsprakensysteem en order management, bredere inzet van de beeldvormende systemen ook voor ander soort beelden zoals digitale fotografie en video’s.

De functionele specificaties van het nieuwe Radiologische systeem moeten dus opnieuw worden opgesteld. De oude specificaties mogen dienen als leidraad. Het nieuwe pakket van Wensen en Eisen dient echter opener te worden opgesteld, zodat meerdere architecturen eraan kunnen voldoen.

Mijn voorstel is om in een werkgroep van de TC commissie de oude specificaties volgens de methodiek van het Functional Model te vertalen; daarmee kunnen de gebreken van de oude methodiek duidelijk worden gemaakt.

Voor de werkgroep leden is het een oefening in de toepassing van EHRS-FM op een concrete user case. Voor het Ruwaard van Puten Ziekenhuis is dit een begin in het opstellen van betere specificaties voor de toekomstige systemen. Eventueel kunnen de resulterende specificaties als basis dienen voor een profiel Radiologische systemen.

KernEPD gerelateerd

Kerngegevens zijn dié patiëntgegevens, die specialisme overstijgend relevant zijn en waarvan alle behandelaars, zowel huidige als toekomstige, kennis dienen te nemen.

Use Case 2: KernEPD Overgevoeligheden

Het doel van het deelproject KernEPD-overgevoeligheden is om een platform te bieden voor een ziekenhuis brede uniforme werkwijze bij het registreren van informatie over overgevoeligheden. Informatie die tijdens het uitvoeren van de patiëntenzorg geraadpleegd wordt. Informatie die incidenten met overgevoeligheden helpt voorkomen.

Use Case 3: KernEPD Voorgeschiedenis

Deze use-case gaat over het specificeren van de functionaliteit van het vastleggen en werken met voorgeschiedenis.

Use Case 4: KernEPD (Hoofd)behandelaar(s)

beschrijving volgt

Use Case 5: Document Service

beschrijving volgt

Use Case 6: Meldingen en Oproep Systeem

beschrijving volgt