This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 21 september 2010 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 21 september 2010
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Toegevoegd: masterfiles zorgverzekeraars, door Wiggert.
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: René (bij HL7 Duitsland TSC in Berlijn), William, Tom
  • Aanwezig: Adri, Alexander, Irma, Yvonne, Jos Baptist, Helen (verslag), Astrid, Willem, André, Jan, Wiggert.
  • Email vragen;
 3. Verslag 22 juni 2010 (5 min)
  • Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
 4. Actielijst 22 juni 2010 (10 min)
 5. Rapportage RIMBAA SIG (RS of MvdZ) (10 min)
  • RIMBAA SIG is sinds de vorige InM meeting niet meer bij elkaar gekomen.
   • Er is een (international) meeting geweest op 15 en 16 september 2010 in Rome, volgende (international)november in Londen
   • Rene: de meeting bestond uit 4 Nederlandse deelnemers, plus max. 15 italianen. Maar het was geen Nederlandse RIMBAA meeting... die vindt naar ik persoonlijk verwacht pas begin 2011 weer plaats. Het bestuur van HL7 NL heeft toegezegd die meeting te zullen sponsoren (zaal/lunch kosten).
 6. WGM Cambridge oktober 2010, mee te nemen punten InM??
  • Wiggert: de vraag m.b.t. masterfiles voor zorgverzekeraars.
  • Er staan maar 2 quarters gepland voor InM in de WGM. Vraag: waarom zo weinig? Alexander: het meeste werk voor InM is gedaan:Wrappers release 1, Datatypes release 2. Er zijn nog gedachten over Wrappers release 2, maar dat leeft niet erg. Veel van de oudere InM onderwerpen zijn overgenomen door andere groepen, zoals XML ITS, MnM, Structured Documents. Evt. kunnen onderwerpen t.a.v. de Batch Wrapper t.b.v. Nictiz ingebracht worden.
 7. WGM afvaardiging TC InM 2011
  • Er zijn in principe 3 plaatsen beschikbaar (voor elke WGM 1). Belangstellenden;René, Alexander, iemand uit de Rimbaa groep, Adri.
  • Ook voor InM zal per email nog breder geinventariseerd worden wie belangstelling heeft.Voor de januari-meeting in Australië moet op korte termijn (half oktober) bekend worden wie daar naar toe kan.
 8. Balllotcommentaar Basiscompontenten update naar versie 2.3 van Andre (1 uur)
  • Dit punt komt elke TC terug op de agenda tot het is afgerond
  • Op 2010-07-14 is een klein groepje bijelkaar gekomen (Alexander, Tom, Andre, en Rene) om vooruitgang te boeken over Andre's openstaande commentaar uit 2008.
   • Na bespreking van de "40 items in de spreadsheet": Andre accepteert de huidige verwerking van het datatypes commentaar; van de CMET commentaar verwerking wenst hij een feedback welk commentaar NIET acceptabel is. Open items (met lopende acties) zijn AA87, AA125, tdJ140, AA158.
   • ACTIE Rene: AA87: Rene zoekt uit hoe/welke nullFlavors gecombineerd kunnen worden met welke datatypes
    • Rene: Daar blijken velerlei exotische mogelijkheden te zijn. De [1] pagina (zie gele box helemaal onderin) staat er in Nederland slechts een paar toe; voor alle andere zijn nu geen use-cases bekend. Actie afgerond.
   • ACTIE Andre: AA125: Andre edit de wiki pagina over PN om het gebruik van initialen/voorletters/voornamen te verduidelijken
   • ACTIE Rene/Adri: TdJ140: Actie voor IM als geheel en Tom; om nieuwe inzichten over de interpretatie van intervallen (van tijd) te verwerken op de IVL_TS en andere TS gerelateerde pagina's op de wiki
   • ACTIE Alexander: AA157: Alexander breidt documentatie van E_Person uit met OtherIds klasse.AH 21-09, behandelt in TC-AM, tekst nog definitief schrijven en wordt behandelt in november.
   • ACTIE Rene: AA158: Rene vraagt na bij PAFM waaneer/of patient.statuscode terminated zou worden.
    • Rene: The status of Patient could be set to 'terminated', which means: "Person is no longer a patient of person/organization X". A patient role can be set to a terminated (completed) state a suitable amount of time after a patient is deceased or a patient has severed his/her relationship with the health care organization. The role still exists and can be revised but one would not expect new events to be associated with that patient. (Actie afgerond)
   • ACTIE Alexander: Alexander verwerkt (cq. checkt of al verwerkt is) de items over CMETs zoals aanwezig in de spreadsheet.

  • Er is een bespreking geweest in kleine kring over de verwerking van de opmerkingen van André. Er staan nu eigenlijk nog 4 items over, zie de wiki. Actie AA157 is in TC-AM behandeld, Alexander zal de gids nog bijwerken. André: Waar mogelijk zal nog ander commentaar verwerkt worden, waar het niet mogelijk is wordt dit nog aan André teruggemeld. Het overige commentaar zal voor volgende versies opnieuw ingediend worden.
   • Alexander: indien nullflavor gebruikt wordt, mag geen ander element gevuld zijn, behalve als het “OTH” (other) betreft: dan mag er een codesystem met originaltext gevuld zijn. Het is hierbij niet nodig om verplicht een codesystem op te geven als “OTH” gebruikt wordt. Hierna volgt een discussie tussen Alexander en André over het verplicht stellen van codesystem. André stelt dat “OTH” altijd relatief is ten opzichte van een gegeven codesystem, wat je dus dan moet aangeven. Er is dan blijkbaar een code bekend, maar niet in het te hanteren codesystem. Alexander ziet toch de noodzaak er niet van in om dit aan te geven.Voorstel Alexander: om het codesystem niet overal verplicht te maken, maar alleen daar waar gewenst. Het komt in ieder geval voor bij de Author/Performer RoleCode in de Nictiz wrapper. Suggestie Alexander: misschien kan iemand dit meenemen naar de WGM, om te vragen hoe men daar over denkt. Adri zal dit doen, Alexander zal hier via de mail input voor leveren.
   • Andere vraag: hoe en wanneer geven we de Basiscomponentengids 2.3 in ballot? Tom zal zijn werk hiervoor zeker niet voor 1-11-2010 kunnen afronden. Alexander zal zijn werk m.b.t. de CMETs eind deze maand af hebben. Het onderdeel datatypes zou dan in januari geballot kunnen worden. De voorkeur is om het geheel in 1 keer te laten balloten. Adri: ons doel zal dan zijn de gehele Basiscomponentengids v2.3 in januari te laten balloten.
 9. Master files, zorgverzekeraars (Wiggert)
  • Wiggert: in hoofdstuk 8.13 is beschreven hoe masterfiles voor betalende instanties in Nederland gecommuniceerd moeten worden. Dit is een specifieke NL-oplossing om het masker van het verzekeringsnummer goed te kunnen weergeven (zie ZIN-11, Mask accountnumbers). Vraag van Wiggert: waarom is dit geen internationale standaard? Waarom kan onze werkwijze niet internationaal ingebracht worden? Irma: consequentie hiervan zal zijn dat dit in versie 2.8 toegevoegd wordt en dat je dan hier naar over moet gaan. Wiggert is hiertoe bereid. Conclusie: Wiggert neemt actie om de Nederlandse werkwijze te vergelijken met de internationale werkwijze en aan te geven wat hij nodig heeft. Daar mee vervalt voor de aankomdene WGM in Cambridge,de vraag m.b.t. masterfiles voor zorgverzekeraars.
 10. Rondvraag (5 min)
  • Geen
  • Sluiting om 14:50 uur

Planning totaal 1 uur en 30 minuten