This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201206 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search


Datum: 19 juni 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

NB: 3 leden van de werkgroep zullen zeker aanwezig zijn: Anneke Goossen, Michael van der Zel en Leo de Vries.

 1. Opening
  • Voorzitter: Anneke Goossen
  • Notulist: ?
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Verslag vorige vergadering, 24 april 2012.
 4. Bespreken Actiepuntenlijst.
 5. Terugkoppeling ISO en HL7 Internationaal.
 6. Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM.
  • Validatie van de mapping bedrijfdsactiviteiten uit het RDZ naar het EHR-S FM.
  • Overleg met i-Ziekenhuis 05-06-2012.
  • Aandachtspunten:
  • Doel van de mapping,
  • Eerste indruk van de kwaliteit van huidige mapping,
  • Methode om te mappen,
  • Haalbaarheid,
  • Beschikbaarheid van de mapping voor anderen.
  • Maken projectplan, richtinggevend, fondsen etc.
 7. Vraag vanuit Cap Gemini om Nederlands profiel.
 8. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 9. Rondvraag