This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

EHRTCNL:201106 Minutes

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Verslag bijeenkomst 21-juni-2011

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afgemeld Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB TNO roel.barelds@tno.nl
Niet Aanwezig Bijsterveld, Hubert HB Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Alleen info Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Afgemeld Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Aanwezig Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Niet Aanwezig Heldoorn, Marcel MH NPCF mheldoorn@npcf.nl
Niet Aanwezig Langhout, August AL ForCare august.langhout@forcare.nl
Aanwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Niet Aanwezig Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Alleen info Waal, Pieter, de PW Logica pieter.de.waal@logica.com
Aanwezig Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
Afgemeld Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Aanwezig Leo de Vried LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com

Voorzitter: Roel Barelds

Notulist : Serge Fransen

Opening

Roel opent de vergadering


Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld

Verslag vorige vergadering, 19 april 2011

Het verslag wordt goedgekeurd.

Mededelingen

 1. Implementatiehandleiding HL7 v3 Basiscomponenten, versie 2.3. eind 2010, begin 2011 is dit document in ballot geweest. Door te weinig feedback zal de ballot tzt opnieuw plaatsvinden. De basiscomponenten in v2.3 zijn helaas niet backwards compatible.
 2. Ontwikkelingen Nictiz: De toekomst van Nictiz is erg onzeker. Zij zijn hard bezig met een nieuwe visie dankzij de huidige politieke druk die op hen gelegd is.
 3. Themamiddag op dinsdag 7 juni: Is geweest. Presentaties hiervan zijn te vinden op de site van HL7 Nederland..
 4. Anneke Goossen is geweest bij de bijeenkomsten van HL7 international en ISO. De verslagen zijn te vinden op de Wiki. Samevattend: Functies I.N. konden niet goed beoordeeld worden. Spreadsheets zijn doorgezonden naar Michael van der Zel om geplaatst te worden op de Wiki. Planning is: alle commentaar verwerkt voor 1 augustus om vervolgens voor een normatieve ballot te gaan. FM groeit door extra onderdelen van I.N. naar ruim 2200 functies, hetgeen zeer onoverzichtelijk gaat worden. Om deze reden zijn er erg veel wijzigingen mogelijk waaronder een afsplitsing in een 4e hoofdstuk. Hierdoor zou het gehele model op de schop moeten of er zou met filters gewerkt moeten gaan worden ten behoeve van de verschillende stromen. De tooling, welke Michael van der Zel graag wilde supporten heeft nog vertraging. Reden hiervoor is dat de prioriteit bij de ballot ligt en pas in tweede instantie bij de tools. Michael heeft inmiddels contact gehad met een van de co-chairs over zijn bijdrage aan e ontwikkeling van de tools.
 5. ISO PHR Definition and scope: In de concept standaard waren het EHR en het PHR op en continuum geplaatst om te illustreren hoe het EHR en het PHR zich tot elkaar verhouden. Hier is veel commentaar opgekomen. Het belangrijkste commentaar was dat het PHR het eigendom en de verantwoordelijkheid van de burger is en het EHR van de zorgprofessional. In de praktijk zijn er echter vele varianten. De standaard gaat richting publicatie en enkel in juni is er nog mogelijkheid tot leveren van commentaar. Anneke stuurt de draft nog aan onze groep rond.
 6. Robert Breas is niet in staat nog lid te zijn van de TC. Door deelname van collega's blijft hij wel op de hoogte van de TC.
 7. Willy de Walderstein vraagt of Steven Seyffert überhaupt nog lid is van de TC? Antwoord: Hierover is helaas nog geen duidelijkheid.
 8. Vraag van Leo de Vries: Of GGZ specifiek nog meegenomen is in onze commissie? Antwoord: Nee, mede omdat wij info hieromtrent missen door afwezigheid van Steven Seyffert.

Naar aanleiding van de Actielijst

10/1 Steven’s vertaling van de Glossary wordt door Michael van der Zel overgenomen. Voortgang september 2011

10/2 Communicatieplan wordt door Jos Baptist overgenomen. Gereed september 2011 i.p.v. medio 2011

10/3 Over FM en LSP wordt geschrapt.

10/5 Michael weet niet meer wat/hoe enzovoorts. Anneke Goossen heeft dit echter nodig voor haar werkzaamheden + Glossary om de juiste benamingen toe te passen. Voor september 2011.

10/6 Ambassador presentatie: Anneke en Roel proberen dat in mei te doen. Commentaar Roel: Gaan we dit in 1 of 2 presentaties uitvoeren? Besluit: 2 afzonderlijke presentaties voor EHR en PHR welke overeenkomsten laten zien tussen beiden

10/8 Er wordt door Nictiz gewerkt aan lijsten met activiteiten waar zij zich mee bezig gaan houden in de toekomst. Algemene tendens is dat alles neigt naar HL7 als standaard voor alle EPD-achtigen. Nictiz heeft nu een model e-Ziekenhuis gelanceerd en Michael van der Zel is lid van deze kerngroep. Wij hebben hier als TC meer info over nodig en Michael gaat dit verstrekken.

11/2 Ballot EHR-S FM: WW gaat van information infrastructure naar supportive care.

11/3, 11/6, 7 en 8 en 11 zijn gedaan.

 1. Willie remigreert per 1 juni 2012 naar Italië
 2. Alleen vertaling Glossary voorstel van Steven Seyffert: Door drukte en onvoorziene problemen heeft Steven Seyffert niet de gehele vertaling van de Glossary kunnen afmaken. Daarnaast stelt hij een verdeling voor met betrekking tot de vertaling van de andere documenten. Willy Walderstein zal de lead over de vertaling overnemen. Het volgend plan voor de vertaling wordt voorgesteld. Het plan is gebaseerd op een gelijkmatige verdeling van het werk tussen de vrijwillige vertalers. Anneke Goossen vertaalt de eerste 20 pagina's van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6 tot hfdstk 5.5). Mark Meermans vertaalt de 17 bladzijden van Conformance Clause en blz. 21 t/m 27 van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 3). Steven Seyffert maakt de vertaling van de 19 bladzijden tellende Glossary af en blz. 28 t/m 31 van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6). Willy de Walderstein vertaalt de 16 pagina's van Overview (chapter 1) en blz. 32 t/m 40 van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6).
 3. Vertaling ondersteunende documenten in september klaar.
 4. Beheerder / editor vragen bewaken van consistenties e.d.. Michael van der Zel zal gevraagd worden de documenten die klaar zijn te plaatsen op de wiki. Ook voor Glossary vertaling (laatste versie doorzenden naar de groep)
 5. Communicatieplan overnemen door Jos Baptist. 1 Augustus afwachten.
 6. Willy de Walderstein stelt voor vertalingen door de TC bij de niet-vertalers te laten nalezen op leesbaarheid en fouten. Een ieder van de TC behoort hieraan mee te werken. Voorstel is om de vertaling ter beoordeling in de groep te laten rondgaan inclusief het origineel, volgens een lijst van namen die wij eerder gebruikt hebben met de pre-ballot. Uiteraard met een tijdindicatie per lid van de groep. Vervolgens dit weer beoordelen bij de volgende bijeenkomst in september. Hiervoor kunnen wij ballotformulieren gebruiken. Wiki aanmaken voor het vertaalproject, actie Michael van der Zel. Ofwel strakke planning.
 7. Anneke Goossen is met voldoende meerderheid herkozen voor een nieuwe tour of duty van 2 jaar als c0-chair.

Ballot EHR-S FM release 2

Stand van zaken met betrekking tot de ballot en het leveren van feedback wordt besproken. Michael Tan: public subscribe functionaliteit in abonnementsvorm om op de hoogte gehouden te worden van veranderingen die van belang zijn. Staat er niet in.

Volgende vergaderingen

 • 6 september
 • 8 november
 • 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

Actielijst

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/4 09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM AG,WW,SS,MM. Lead verschoven van SS naar WW 06-09-2011 Nog bespreken
10/5 09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's MZ 19-04-2011 Nog overleg met Michael
10/6 09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden AG,RB mei 2011
10/8 09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead RB ??
10/9 21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Allen sept 2011
11/2 25-01-2011 21-06-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB

Supportive Care MT,MD (DBC/DOT) en RB

Information Infrastructure WW, MZ en SF

ISO ballot open op 01-10-2011, HL7 ballot op 01-12-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) Sluitingsdata ballot nog uitzoeken.
11/9 08-03-2011 WW en MZ combineren Usecases tot 1 duidelijke kleine usecase contact WW,MZ 19-04-2011
11/10 08-03-2011 Opnemen van Pharmacy en KNMP profielen in de lijst RB 30-03-2011
11/12 08-03-2011 MT schrijft een artikel over het Pharmacy profiel MT Begin mei 2011, zodat artikel in HL7 Magine van juni komt.
11/13 19-04-2011 Anneke vraagt Marcel Heldoorn over wijze participeren van NPCF AG 21-06-2011
11/16 21-06-2011 Activiteiten Referentiedomeinmodel ziekenhuizne, i-Ziekenhuis,TC op de hoogte houden van ontwikkelingen MZ Komend jaar? Media 2012

Actielijst (afgehandeld)

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/2 21 sep 2010 Communicatieplan/Stakeholderanalyse Verschoven naar JB en MT Medio2011
11/11 08-03-2011 RB stuurt poster naar de leden RB 30-03-2011
11/13 19-04-2011 Terugmelding HL7/ISO meeting AG 21-06-2011
11/14 19-04-2011 In de WG "major negatives"moeten worden opgelost Allen 21-06-2011
11/15 19-04-2011 Verkiezing Co-Chair Allen 21-06-2011