This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

InM 9 maart 2010 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 20:19, 18 April 2010 by Adri burggraaff (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 9 maart 2010
Plaats: Mercure, Bunnik
adres en route: [1]
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Afmelding van René, Tom, André ,Wiggert.
  • Irma heeft een email verstuurd namens TC AM aan TC IM, dat in TC AM het gebruik van adress type BI wordt toegelicht in de specifieke hoofdstukken waarin BI wordt gebruikt. Ditzelfde principe kan worden toegepast op alle tabellen die datatype-specifiek zijn. Adri laat dit onderwerp bij punt 10 aan bod komen.
  • De agenda is daarmee vastgesteld en tevens terug te vinden op de Wiki
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Er is een email / brief aan de CCOW SIG gestuurd met de vraag of de groep nog wil doorgaan.
  • Er is een email van René binnengekomen m.b.t. batchwrappers. De aankomende ballot bevat batchwrappers. Het verzoek is om daar als TC IM naar te kijken en over te stemmen. Adri zal dit als punt op de agenda voor de volgende keer zetten.
  • Binnen InM (Internationaal) is er op de wgm een co-chair election geweest. Anthony Julian is herkozen.
  • Tot slot zijn er behoorlijk veel vragen per email binnengekomen voor TC IM;
   • Formulier Contact (kenmerk=6 493) HL7-ADT 2.4 ensturen ROL segment vervolgvraag, Robert Calandt
   • Rol segment, Astrid Koenders
   • vraag over gebruik datatype PN, Yvonne Pijnacker Hordijk
   • Melding 33543: Oid van bbbbb-codes T25 is in wachtrij PDM EMD geplaatst, Michael Tan
   • Basiscomponentengids: afhandeling UZOVI, William Goossen
   • Ingebrachte vraag door TC-AM:Vraag van TC-AM;Context specifieke toelichting op gebruik datatypes
   • Deze emails worden bij punt 10 verder besproken
 3. Verslag 13 januari 2010 (5 min)
  • Er zijn geen opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.
 4. Actielijst 13 januari 2010 (10 min)
  • Alle acties zijn nagelopen en de actielijst is bijgewerkt. Zie daarvoor actielijst zelf. De volgende punten zijn afgevoerd en afgesloten: 41, 45, 53, 55, 58, 59, 60.
 5. InM Missie en Activiteiten (aanvullen/wijzigen versie juli 2007) (15 min)
  • I.v.m. de tijd schuift dit agendapunt door naar de volgende keer.
 6. InM Jaarplan 2010 / 2011 (aanvullen/wijzigen 2008/2009) (15 min)
  • I.v.m. de tijd schuift dit agendapunt door naar de volgende keer.
 7. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture) (RS of MvdZ) (10 min)
  • Het enige wat er mede te delen valt is dat op 11 Maart de volgende meeting plaats vindt, weer op Schiphol, en dat het tevens een co-productie is van de Nederlandse SIG tezamen met de internationale RIMBAA WG. Zie voor agenda: http://wiki.hl7.org/index.php?title=RIMBAA_201003_Agenda.
 8. Stemuitslag (10 min)
  • Voorstel: Pre-adopt van Address Type BI (Billing)
  • Voorstel: V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden
   • Stemuitslag: 4 stemmen zijn er uitgebracht waarvan 2 voor, 0 tegen en 2 Onthoudingen(2-0-2). Zie voor meer info over het voorstel ook de Wiki: http://wiki.hl7.org/index.php?title=V2_hoofdstuk_5_Query_voorbeelden_%28Alexander%29. Adri vraag of het quorum genoeg is. Helen geeft aan dat internationaal per groep een quorum wordt afgesproken. Irma geeft aan dat er geen afspraken zijn. Adri vraagt binnen de TC of het voorstel hiermee is goedgekeurd. De TC stemt hiermee in en de voorbeelden kunnen worden gepubliceerd.
 9. Verslag InM January 2010 WGM in Phoenix (10 min RS?)
  • René (niet namens HL7 NL) en Ewout (namens TC IM / SIG RIMBAA ) zijn hier geweest. René is niet aanwezig en kan hier geen verdere toelichting op geven. Wel heeft hij een verslag gemaakt wat op de website is na te lezen. Ewout heeft nog geen verslag gemaakt. Adri zal bij Ewout navraag doen voor het verslag en verzoeken om deze op de website te publiceren.
 10. Email vragen inhoudelijk (zie mededelingen) (30 min)
  • Formulier Contact (kenmerk=6493) HL7-ADT 2.4 en sturen ROL segment vervolgvraag van Robert Calandt
   • Robin Calandt vraagt of de volgorde waarin ROL-segmenten worden gestuurd van belang is. Alexander geeft aan dat de volgorde niet ter zake doet.
   • Robin Calandt: vraagt zich af of de huisarts moet worden verwijderd door het ontvangende systeem indien het ROL-segment ontbreekt en of dit expliciet kan worden opgenomen in de gidsen. Binnen de TC ontstaat er discussie over wel/niet opslaan of dit wel/niet verplicht zou moeten zijn. Van invloed is ook het feit of de zender wel/niet een leidend systeem zou zijn. Uiteindelijk wordt het volgende antwoord geformuleerd:
    • a) Bij beantwoording van een query, indien het leidende systeem bepaalde gegevens / informatie niet stuurt, dan mag het deelsysteem er van uitgaan dat het betreffende gegeven geen waarde heeft in het leidende systeem. We zeggen dus niet dat het deelsysteem verplicht is de huisarts op basis van het query-resultaat de op te schonen. Dat hangt af van de business rules van de andere applicatie (als het systeem zelf logica heeft om de huisartsgegevens te beheren is het misschien beter om van de eigen gegevens uit te gaan).
    • b) We gaan dit opnemen in de eerstvolgende uitgave van de implementatiegids hfst. 5.
   • Robin Calandt geeft aan dat hl7 table 0287 - Problem / goal action code geen code ‘DE’ bevat. TC AM zal dit gaan behandelen en beschrijven in de eerstvolgende uitgave van hfst. 12.
   • Adri stuurt bovenstaande antwoorden per email aan Robin.
  • ROL-segment, Astrid Koenders
   • Astrid heeft van een leverancier van een deelsysteem vragen gehad over het ROL-segment die ze heeft voorgelegd aan TC IM. Labosys heeft in ROL-1 een volgnummer staan zoals in het antwoord richting Robin in het 2e voorbeeld staat. Volgens Labosys is dit ook wat de standaard voorschrijft en zou het 1e voorbeeld fout richting Robin fout zijn.
    • Na nagegaan te hebben welk datatype ROL-1 heeft en op welke manier deze kan worden gebruikt, wordt het volgende antwoord gegeven:
     • 1. Het is geen volgnummer maar een instance id.
     • 2. Op basis van de huidige definitie van het veld is het meegeven van een waarde in ADT berichten optioneel.
     • 3. TC AM ziet geen use case voor verandering van de definitie.
   • Adri zal dit antwoord per email aan Astrid sturen.
  • Vraag over gebruik datatype PN, Yvonne Pijnacker Hordijk
   • Yvonne heeft een vraag gesteld over de cardinaliteit van datatype PN in CMET R_Patient.
    • PN is een datatype wat TC AM gerelateerd is. TC AM gaat deze vraag behandelen op een out of cycle meeting, woensdag 7 april.
   • Adri zal dit antwoorden aan Yvonne en zet de vraag door naar TC AM
 11. Voorstel Sta relaties met meerdere zorgverlenerstypen toe in E Person NL (20 min)(RS)
 12. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg) (30 min) (RS)
  • InM
   • ClinicalDocument (de klasse zelf, entry point van het CDA document model, zie http://hl7book.net/index.php?title=ClinicalDocument.
    • Hier zijn geen open issues meer. Wel heeft het gebruik van templateId gevolgen voor Basiscomponenten 2.3, in CDa documenten bestaan templateIds uit een root zonder extensie. Dat is voor het II datatype op dit moment niet toegestaan in Basiscomponenten. Zie tevens de commentaar sectie van http://hl7book.net/index.php?title=DatatypesR1:II.
   • ClinicalDocument.relatedDocument [0..*] - relatie met voorgaande documenten, zie http://hl7book.net/index.php?title=ClinicalDocument.relatedDocument
    • Enige open discussie punt hier zijn gerelateerd aan transformaties vanuit andere formaten (bijv. Edifact, Hl7 v2). Dan moet je kunnen aangeven wat de mime-type daarvan was, en de identificatie, e.d. Die richtlijnen bestaan internationaal niet, de nederlandse gids bevat daar enige details.
 13. Basiscomponentengids update naar versie 2.3 m.n. verwerking commentaar van André (30 min)(RS)
  • Dit punt komt elke TC terug op de agenda tot het is afgerond
  • 15-3-2009 21:18
  • Bij de groep TC Infrastructure & Messaging is een nieuwe download geplaatst. Titel: Highlights Ballotcommentaar AA. Omschrijving: Top 50 van de discussiepunten van het ballotcommentaar van André A op de HL7-NL Basiscomponenten-gids, inclusief review door René en re-response van André. Open issues te bespreken. Bestand: 20090317_Discussiepunten ballotcommentaar_AA_RS2_AA2_Response.xls. Url: http://www.hl7.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=407&P_self=4612&PMax=download&PSkip=5692&Fresh=1
  • Rene - suggestie: we hebben andere commentaren toegevoegd aan de datatype beschrijvingen op de wiki. Voorstel dat tevens te doen voor de open punten van Andre, en vervolgens die datatypes bespreken waar 1 of meer aanvullende suggesties voor ontvangen zijn. Let wel: behalve de issues in deze spreadsheet hat Andre nog ander commentaar, maar wellicht moeten we hem vragen dat opnieuw te bekijken en tevens op de wiki te plaatsen bij het gerelateerde datatype. E.e.a. lost niet zijn CMET commentaar op, maar we moeten ergens beginnen..
  • Michael In AORTA is het datatype ADXP een extension van CS. In de datatypes R1 is ADXP een extension van ST. CS wordt pas in datatypes R2 geldig. ADXP is het basis type van adxp.country.
 14. Rondvraag (5 min)

Planning totaal 3 uur en 20 minuten