This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 19 april 2011 Verslag

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Verslag van de IM TC op dinsdag 19 april 2011

 1. Aanwezig: Andre, Jan, Willem, Tom, Michael, Irma, Frank, Tessa, Adri (voorziter), Rene (notulen)
 2. Opening en vaststellen agenda
  • Adri opent de vergadering om 13:12
 3. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)
  • Afmelding van: Astrid, Helen, Alexander, Yvonne
  • Email vragen;
   • 03-03-2011; vraag: Messaging Workbench draait alleen onder oude Windows-versies. We werken met Windows2003. John van Dijk, Senior medewerker ICT-Beheer,Dienst ICT Antonius Ziekenhuis.
    • Na een aantal e-mails heen en weer, (12-04-11) antwoord door Adri: Ik heb MBW 1.6.81 (6.8 en patch1) geïnstalleerd op een Windows UK server 2003 SP2 Standard Edition. MWB start op, voorbeelden geladen uit de Examples directory en een XML report gegenereerd. M.a.w. het werkt.
   • 22-03-2011; Vraag: Sinds kort zijn wij lid van de club en zijn ons aan het verdiepen in de hl7 materialen.Eén van de zaken die ik niet kan terugvinden is de good-practice van dezer dagen om de HL7 berichten uit te wisselen.M.a.w. de infrastructuur (SOAP of socket e.d..Hebben jullie hier ook documenten over beschikbaar? Richard Lendfers, Medimo,
    • antwoord: De HL7 standaarden focusen op de ISO-OSI laag 7, en doen heel bewust geen uitspraken over hoe iets uitgewisseld kan worden; dat is immers zeer afhankelijk van de context waarin de gegevens worden uitgewisseld.
    • Binnen zorginstellingen (HL7 versie 2) zie je doorgaans het grbruik van TCP/IP verbindingen in combinatie met het MLLP protocol (zie [1] - meestal Release 1 van dat protocol, zonder 'commit acknowledgement')
    • Tussen zorginstellingen wordt doorgaans een secure protocol gebruikt, denk aan SSL of SOAP. Voor HL7 versie 3 (zoals in Aorta gebruikt) worden doorgaans de meer geavanceerde HTTP gebaseerde transport protocollen gebruikt.
    • MLLP is in Appendix B van de standaard beschreven, daarover valt tevens op het internet het nodige te vinden, zoals o.a. http://www.corepointhealth.com/resource-center/hl7-resources/mlp-minimum-layer-protocol
    • Voor het gebruik in combinatie met zaken als SOAP bestaan geen echte standaardimplementatiewijzen.
   • 14-04-2011; Algemene vragen over gebruik HL7. Rene van Dijk, Productmanager, QYN is een onderdeel van KPN dat zich bezighoudt met narrowcasting.
 4. Verslag 8 maart 2011 InM 8 maart 2011 Agenda
  • Goedgekeurd zonder opmerkingen
 5. Actielijst 8 maart 2011 Actuele_Actielijst_InM
  • 44 in uitvoering
  • 46 is uitgevoerd, kan afgevoerd, komt deze vergadering terug omdat we het in stemming hebben gebracht
  • 61 afvoeren, gereed
  • 67 in uitvoering
  • 79 blijft open, maar dan voor volgende release van basiscomponenten
  • 85 blijft staan
  • 92 moet nog door AM worden goedgekeurd, 10 mei
  • 93 afvoeren, afgesloten
  • 95 blijft open
  • 97 in uitvoering
  • 99 Willem heeft antwoord ontvangen, nog verder te bespreken wat hiermee te doen. NEN zegt dat de code 0 t/m 5, een Vektis tabel is. Origineel zijn code 0 tot en met 4.
   • MOTIE bij het coderen van de 'aanduiding naamgebruik' wordt gebruik gemaakt van NEN1888:2002, met codes 0 tot en met 4. Willem/Rene, 9-0-0.
   • NIEUWE ACTIE voor Adri: plaatsen/documenteren in H.2. Irma dringt aan op spoedige verwerking in verband met afhankelijkheid met H.3.
  • 100 afvoeren, gedaan
  • 102 afvoeren, documenteren is actie 112
  • 103, 104: blijft open
  • 105 gaat over naar AM actielijst
  • 109 afvoeren, vandaag behandeld
  • 110 afvoeren
  • 111 afvoeren
  • 112 vervolg op 102, open
  • 113 nog niet gebeurd
  • 114 afgerond
  • 115 afvoeren, ter stemming deze meeting
  • 116 afvoeren, bespreken deze meeting
  • 117,118 afvoeren
  • 119 afvoeren, AM agenda 10 mei
  • 120 gereed
  • 121 afvoeren, wordt besproken
  • 122 afvoeren, gedaan
  • 123 blijft open staan
 6. Resultaat van de stemmingen over open issues
  • Actie-item nummer 46/110
  • Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 [2]
   • Er zijn 5 stemmen uitgebracht per onderwerp
   • Resultaat stemming: 2 voor, 2 tegen, 1 onthouding. Het voorstel is afgewezen.
   • ACTIE Adri plaatsen op agenda van Juni;
   • ACTIE Alexander motietekst duidelijker maken, en discussie daarin verwerken, in termen van "Deze motie leidt tot de volgende veranderingen in de implementatiehandleiding: x, y en z".
  • Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [3]
   • Er zijn 6 stemmen uitgebracht per onderwerp
   • Resultaat stemming: 2 voor, 3 tegen, 1 onthouding. Het voorstel is afgewezen.
   • ACTIE Adri plaatsen op agenda van Juni
   • ACTIE Alexander motietekst duidelijker maken, en discussie daarin verwerken, in termen van "Deze motie leidt tot de volgende veranderingen in de implementatiehandleiding: x, y en z".
 7. Rapportage van de RIMBAA SIG
  • De Nederlandse RIMBAA SIG is niet bij elkaar gekomen sinds de laatste TC meeting.
  • Report from RIMBAA out of cycle meeting held in Washington DC 30maart jl.[4].
  • Volgende Nederlandse (en internationale) RIMBAA meeting is 15 November in Amsterdam. De meeting wordt gesponsord door HL7 Nederland.
 8. WGM International Orlando input
  • Adri neemt deel namens IM. Speerpunten o.a. ontwikkeling van Wrappers R2; CDA R3.
   • Alexander, Astrid, William en Tom zijn tevens aanwezig. Plus een bestuurslid.
 9. IH Basiscomponenten gids versie 2.3 activiteiten
  • Volgens plan is 2 weken na de vorige TC meeting de periode afgesloten waarin men nog issues kon aanmelden voor opname in Basiscomponenten 2.3 RC2. De scope van de update beperkt zich tot de volgende issues:
   1. Wijziging van de eisen t.a.v. het data type II, extension is niet langer verplicht
    • Zie [5] voor ontwerpversie, en [6] voor de originele versie.
    • MOTIE (Rene/Andre, 4-0-5): tekst op wiki goedgekeurd voor publicatie in de komende 2.3 RC2 ballot
     • Discussie: Tom: onduidelijkheid voor XIS leverancier, moeilijk voor leveranciers, gebaseerd op fingerspitzengefuhl. Regel ooit ingevoerd, twist over redenen. Rene: OIDs waren niet uitgegeven strijdig met ISO mechanism. Tom: in het algemeen geen reden om op grond van diegene die regel breekt aanleiding te laten zijn regels te wijzigen.
   2. Verwerking ballot commentaar 2.3 RC1 van Rene
    • (ballot line item) 1. Voorbeelden in text zijn niet consistent. ACTIE Tom uitzoeken internationaal.
    • 2. Aangenomen.
    • 3. Vendor mime type opnemen.
    • 4. Aangenomen zoals verwoord door Andre.
    • 5. Aangenomen, voorbeeld verwijderen.
    • 6. mllp staat in internationale HL7 standaard. Laten staan.
    • 7. Not persuasive - wel link naar RFC toevoegen
    • 8. Aangenomen, note verwijderen
    • 9. Verwijzingen (URLs) naar UCUM opnemen. Normatief naar unitsofmeasure.org, informatief naar hl7.de
   3. Diverse wijzigingen vanuit AM, zie [7] (ontwerpversie in IM download sectie van de HL7.nl website)
    • Terugdraaien wijzigingen op E_Person (v2->v1).
     • AM zal op 10 mei besluiten wat de tekst wordt
    • Wijzigen tekstuele beschrijving van R_AssignedPerson (niet alleen zorgverleners, maar generiek "iemand die een bepaalde verantwoordelijkheid toebedeeld heeft gekregen").
   4. (niet op tijd ontvangen, niet in RC2) Toevoegen van extra toelichting/bewoording over demotie van IVL<T> naar T, en meer specifiek over IVL_TS naar TS.
  • Voor bovenstaande issues zijn updates gemaakt (datatypes: op de hl7book.net wiki; CMETs: door Alexander direct in het Word document).
  • Bespreken wijzigingen waar input/discussie van de gehele TC gewenst is
 10. Concept document communicatieplan/ballotprocedure, gewijzigde versie (zie verslag 8 maart) HL7 Ballotprocedure en -proces V05(Maia Hemkes)
  • Maia: update n.a.v. hetgeen besproken is; het is een dynamisch proces, gebruiken en aanpassen n.a.v. ervaringen ermee. Veranderingen: leeswijzer toegevoegd; doel aangescherpt; en bestaande documenten ballotprocedure ernaast gelegd en gecontroleerd op conflicten. Bestuur heeft uitspraak gedaan dat er niet met een minimum aantal stemmen gewerkt gaat worden; kan wel per ballot door TC gedaan worden. Opnemen in kwaliteitshandboek.
  • MOTIE (Rene/Andre), voor de basiscompontenten 2.3 RC ballot tenminste 5 stemmen
   • Discussie: Frank is tegen; Irma enige motivatie voor stemmers is als je er iets mee doet. Jan: document welke status, 5 wel gestemd. Wat als je geen enkele stem hebt? Vermelden van hoeveelheid stemmers bovenaan het document? Rene: motivatie voor kernteam om meer stemmers te motiveren.
   • Rene: trek de motie in, vraag aan het HL7 bestuur hun keuze toe te lichten waarom zij geen mimimum wensen.
 11. IH CDA header implementatiegids
  • Maken lange termijn tijdsplanning, grofweg eind van dit jaar een ballot doorvoeren
  • Niet behandeld, doorschuiven naar volgende meeting 21 juni as. (actie Adri: op agenda plaatsen)
 12. Rondvraag
  • Geen
 13. Sluiting om 15:00 uur