This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "EHRTCNL 201101 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(24 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
''Verslag bijeenkomst 25-jan-2011''
 
''Verslag bijeenkomst 25-jan-2011''
  
 +
='''AAN/AFWEZIG'''=
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
|-
 +
!width=”3%”|Attending
 +
!width="25%"| Name
 +
!width="30%"| Affiliation
 +
!width="42%"| Email Address
 +
|-
 +
|X||Baptist, Jos JB||Nictiz||baptist@nictiz.nl
 +
|-
 +
|X||Barelds, Roel RB||TNO Kwaliteit van Leven||roel.barelds@tno.nl
 +
|-
 +
|X||Bijsterveld, Hubert HB||Mensana / RIBW NR||hubert@bijsterveld.im
 +
|-
 +
|Afgemeld||Breas, Robert RBr||Nictiz||breas@nictiz.nl
 +
|-
 +
|Afgemeld||Conings, Richard RC||Alert||richard.conings@alert-online.com
 +
|-
 +
|X||Duut M. MD||DBC Onderhoud||m.duut@dbconderhoud.nl
 +
|-
 +
|X||Fransen, Serge SF||Ruwaard van Putten Zkh||fransen@rpz.nl
 +
|-
 +
|X||Goossen-Baremans, Anneke AG||Result4Care||agoossen@results4care.nl
 +
|-
 +
|X||Langhout, August AL||ForCare||august.langhout@forcare.nl
 +
|-
 +
|X||Meermans, Marc MM||eNovation||marc.meermans@enovation.nl
 +
|-
 +
|Alleen info||Poppel, Bas van BP||iSoft||bas.vpoppel@isoft.nl
 +
|-
 +
|Afgemeld||Schlutter, Ricardo RS||Parnassia Bavo Groep||r.schluter@parnassiabavogroep.nl
 +
|-
 +
|Niet aanwezig, niet afgemeld||Seyffert, Steven SS||Cap Gemini||steven.seyffert@capgemini.com
 +
|-
 +
|Afgemeld||Sinke, Mark MS||ForCare||mark.sinke@forcare.nl
 +
|-
 +
|X||Tan, Michael MT||Nictiz||tan@nictiz.nl
 +
|-
 +
|Alleen info||Waal, Pieter, de PW||Logica||pieter.de.waal@logica.com
 +
|-
 +
|X||Walderstein, Willie de WW||Ruwaard van Putten Zkh||walderstein@rpz.nl
 +
|-
 +
|X||Michael van der Zel MZ||UMCG and Results4care||m.van.der.zel@ict.umcg.nl
 +
|}
  
 +
='''Opening'''=
 +
 +
Voorzitter: Roel Barelds
 +
 +
Notulist  : Anneke Goossen
 +
 +
='''Vaststellen van de agenda'''=
 +
 +
De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld
 +
 +
='''Verslag vorige vergadering, 9 november 2010'''=
 +
 +
#De leden van de TC hebben geen bezwaar tegen plaatsing van de stukken op de wiki van de TC.
 +
#Terugrapportage over verdeling van taken mbt de vertaling en het communicatieplan is niet mogleijk door afwezigheid van SS.
 +
#Het verslag wordt goedgekeurd.
 +
 +
='''Mededelingen'''=
 +
* RB deelt een A3 poster uit van de EHR WG. Deze poster geeft weer op welke wijze de conformance criteria zijn ontwikkeld.
 +
* De TC is niet meer in oprichting. Dit geeft verplichtingen, maar heeft ook voordelen. Afhankelijk van beleid HL7 Nederland en jaarplan van de TC zijn er in het vervolg tickets voor de co-chairs om internationale WG bij te wonen.
 +
* MZ wil graag meewerken aan werkzaamheden rondom de EHR-S FM, mn aan de XML versie. Heeft echter geen reactie gehad van Gary Dickenson. JB raadt aan om ook aan te melden bij een van de co-chairs, bijvoorbeeld Pat van Dyk.
 +
 +
='''Internationale ontwikkelingen'''=
 +
* EHR-S FM R2 gaat in mei 2011 in ballot bij HL7 Internationaal.De TC besluit mee te doen aan de ballot. Het voorsel om het FM te verdelen onder leden van de TC wordt aangenomen. Verdeling is: Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW en SF. Planning van de ballot is: ballot open op 4 april. In vergadering van 19 april commentaren doorspreken; commentaar dient voor 9 mei ingeleverd te worden bij HL7 Internationaal. Roel en Anneke zullen er voor zorgen dat de ballot documenten op onze wiki komen zodat deelenemers kunnen reviewen. Nictiz neemt formeel niet deel aan de ballot van HL7 INT.
 +
* Robert Stegwee is gevraagd om het voorzitterschap van de TC 215 bij CEN over te nemen van Kees Molenaar (VWS.
 +
* NWIP 14292 Health Informatics – Personal Health Records - Definition, scope, context and global variations of use. Commentaar is voor 16-01 ingeleverd bij NEN. NL zal positief stemmen voor deze norm.AG zal de leden van de TC de concept norm mailen.
 +
*  AG zal deel uitmaken van expertteam bij ISO voor het EHR-S FM Release 2. Tzt zal dit ook gelden voor het PHR-S FM.
 +
 +
='''Stand van zaken activiteiten/projecten'''=
 +
 +
a) Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan. Stand van zaken onbekend. RB zal contact opnemen met SS.
 +
 +
b) Vertaling van ondersteunende documenten bij EHR-S FM R1.1. Verdeling van taken. Stand van zaken onbekend. RB zal contact opnemen met SS.
 +
 +
c) Verschillenanalyse. Blijft staan.
 +
 +
d) Tooling voor Functional Models. De XML versie van het EHR-S FM R1.1 zal Michael op de wiki van de TC plaatsen.
 +
 +
='''Meerjarenplan'''=
 +
Het plan wordt pagina voor pagina doorgenomen. Wijzigingen worden door AG verwerkt. De volgende opmerkingen zijn besproken:
 +
* Discussie over naam van de TC. Voorstel TC EHR-PHR. Was dit nou aangenomen?
 +
* WW stelt voor een Nederlandse naam (en meer herkenbare naam) voor het EHR-S FM te zoeken. Dit om de communicatie over het FM te vergemakkelijken. Het moet een naam zijn die voor anderen duidelijk en herkanbaar is. EHR-S FM is dat niet. Dit werd tijdens het congres van HL7 in december duidelijk. Is EPD-systeem Functioneel Model een optie. Graag nadenken over een goede naam. Op 8 maart hierop terug komen.
 +
* Bijlage B Communicatieplan. Deze moet nog worden bijgesteld. Indien SS niet toekomt aan de verdeling van taken, dan zal WW dit overnemen.
 +
* WW zou graag zien dat er een voorbeeld project start in 2011 om ervaring op te doen met het FM. Dit geldt dan als een soort vingeroefening om meer zicht te krijgen op de inhoud en opbouw van het FM.Het uitgangspunt zou een use case kunnen zijn. WW noemt een pakket van eisen, voor een deelsysteem, die vergeleken kunnen worden met het FM. Dit om te kijken of er verschillen danwel overeenkosmten zijn. Ook MZ weet wel een aantal use cases vanuit het UMCG. Afgesproken wordt om voor 8 maart minstens twee uses cases uit te werken. Dit kan op de wiki van de TC. Actie MZ en WW. Op 8 maart bespreken we de use cases en komen we terug op de wijze waarop we als TC te werk gaan en wie dat gaan doen.
 +
 +
='''Wiki van de TC'''=
 +
De opbouw van de wiki wordt besproken. Er zijn geen bezwaren tegen de huidige opbouw. Wel dient er nog het een en ander gewijzigd te worden:
 +
* De tabel die nu nog onderaan de pagina staat verwijderen. Projecten staan in e eerste kolom vermeld.
 +
* Het voorstel om een kop vergaderingen te maken met daaronder datum en vervolgens agenda en verslag wordt niet overgenomen. MZ laat zien op welke wijze de archieffunctie nu is ingebouwd. De laatste drie vergaderingen met agenda en verslag blijven staan. Zodra er een vierde wordt toegevoegd wordt de laatste vergadering gearchiveerd. De TC gaat hiermee accoord.
 +
* Michael zal de wiki aanpassen voor wat betreft de vergaderingen.
 +
* Richard vragen de tabel op de wiki te verwijderen. 
 +
 +
='''Activiteiten van Michael in UMCG tav EHR-S FM'''=
 +
Michael geeft een presentatie over de activiteiten in het UMCG met het EHR-S FM. Presentatie komt op de wiki. Het voordeel van een XML versie van eht FM worden duidelijk. TC leden vragen om deze XML versie. Michael zal deze aan de leden van de TC ter beschikking stellen.
 +
#UMCG profiel komt ook beschikbaar voor de TC. Vertaling is op onderdelen beschikbaar. Bij de vertaling wordt verwezen naar de originele functie in het FM. Indien een functie is gewijzigd, dan wordt aangegeven Modified.  alleen daar waar functies veranderd zijn wordt Modified toegepast.
 +
#Indien het gaat om een letterlijke vertaling van het EHR-S FM dan gaat het om een vertaling zonder interpretatieverschillen. Bij een profiel zijn wel de interpretaties verwerkt. Om deze reden zou een mogelijke NL vertaling geen profiel zijn, maar een standaard. JB pleit er voor om ons als TC hard te maken voor een NL standaard en geen profiel. Men kan dit vergelijken met een ISO standaard die voor Nederland wordt vertaald en daarmaa dan een NL standaard is. De status van een standaard is anders dan die van een profiel.Als we als TC dit willen dan vraagt dat wel om een duidelijke strategie in de communicatie met HL7 Internationaal. RB en AG zullen deze gedachte bij de TSC vanmiddag bespreken.
 +
 +
='''Planning vergadering 8 maart'''=
 +
De volgende punten komen op de agenda (willekeurige volgorde):
 +
*Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.
 +
*EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.
 +
*EHR-S FM R2 in ballot bij HL7 -> verdeling van FM. Michael wil ook participeren -> IN functies.
 +
*Ballot Pharmacie, -> Michael Tan presentatie wat willen hier mee als TC.
 +
*Vertaling zoals afgesproken.  Stand van zaken.
 +
*Comunicatieplan TC
 +
 +
='''Rondvraag'''=
 +
MT: Ballot pharmacie naar Michael sturen voor wiki.
 +
MM: HL7 Training EHR-S FM, ook in 2011? Staat nog niets op HL7 website.RB en AG gaan dit na in de TSC.
 +
JB: Hoe zo snel mogelijk leveranciers betrekken bij de TC, mn degene die zich bezig houden met het PHR. Timing hierin is belangrijk. -> Moet worden opgenomen in het communicatieplan.
 +
 +
='''Volgende vergaderingen'''=
 +
    *  8 maart
 +
    * 19 april
 +
    * 21 juni
 +
    * 6 september
 +
    * 8 november
 +
    * 8 december Jaarcongres HL7 Nederland
 +
 +
='''Actielijst'''=
 +
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
|-
 +
!width=”15%”|Datum in
 +
!width="40%"| Actie Item
 +
!width="30%"| Verantwoordelijke
 +
!width="15%"| Datum Gereed
 +
|-
 +
|21 sep 2010||Wiki pagina's updaten||Michael Z, Richard||08-03-2011
 +
|-
 +
|21 sep 2010|| Communicatieplan|| Steven||Begin maart 2011 voor bespreking op 08-03-2011
 +
|-
 +
|21 sep 2010|| Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? || Jos|| op agenda van 19-04-2011
 +
|-
 +
|09 nov 2010|| Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM||Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc. Lead ligt bij Steven||06-09-2011 Nog bespreken
 +
|-
 +
|09 nov 2010|| Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's|| Michael Z||19-04-2011 Nog overleg met Michael
 +
|-
 +
|09 nov 2010|| Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden|| Anneke Roel, Robert B?||19-04-2011
 +
|-
 +
|09 nov 2010|| Michael Tan zorgt voor aanspreekpunt binnen de NPCF||Michael T||08-03-2011
 +
|-
 +
|09 nov 2010|| Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM|| Allen, Lead Roel|| ??
 +
|-
 +
|21 sep 2010||Evaluatie TC EHR/PHR-S FM||Iedereen||sept 2011
 +
|-
 +
|25-01-2011||Contact met Steven over taakverdeling vertaling en communicatieplan||Roel B||week van 31-01-2011
 +
|-
 +
|25-01-2011||Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal||Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW, MZ en SF||ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG).
 +
|-25-01-2011||XML versie van het EHR-S FM op wiki plaatsen||Michael||08-03-2011
 +
|-
 +
|25-01-2011||Presentatie Michael ontikkeling van EHR-S profiel voor UMCG op wiki plaatsen||Michael||08-03-2011
 +
|-
 +
|25-01-2011||Naamgeving TC wijzigen. Nog onbekend||Allen||08-03-2011
 +
|}
  
  
 
[[Category:EHRTCNL_Minutes]]
 
[[Category:EHRTCNL_Minutes]]

Latest revision as of 11:28, 15 February 2011

Verslag bijeenkomst 25-jan-2011

AAN/AFWEZIG

Attending Name Affiliation Email Address
X Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
X Barelds, Roel RB TNO Kwaliteit van Leven roel.barelds@tno.nl
X Bijsterveld, Hubert HB Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Afgemeld Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Afgemeld Conings, Richard RC Alert richard.conings@alert-online.com
X Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
X Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
X Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
X Langhout, August AL ForCare august.langhout@forcare.nl
X Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Schlutter, Ricardo RS Parnassia Bavo Groep r.schluter@parnassiabavogroep.nl
Niet aanwezig, niet afgemeld Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Afgemeld Sinke, Mark MS ForCare mark.sinke@forcare.nl
X Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Alleen info Waal, Pieter, de PW Logica pieter.de.waal@logica.com
X Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
X Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl

Opening

Voorzitter: Roel Barelds

Notulist : Anneke Goossen

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld

Verslag vorige vergadering, 9 november 2010

 1. De leden van de TC hebben geen bezwaar tegen plaatsing van de stukken op de wiki van de TC.
 2. Terugrapportage over verdeling van taken mbt de vertaling en het communicatieplan is niet mogleijk door afwezigheid van SS.
 3. Het verslag wordt goedgekeurd.

Mededelingen

 • RB deelt een A3 poster uit van de EHR WG. Deze poster geeft weer op welke wijze de conformance criteria zijn ontwikkeld.
 • De TC is niet meer in oprichting. Dit geeft verplichtingen, maar heeft ook voordelen. Afhankelijk van beleid HL7 Nederland en jaarplan van de TC zijn er in het vervolg tickets voor de co-chairs om internationale WG bij te wonen.
 • MZ wil graag meewerken aan werkzaamheden rondom de EHR-S FM, mn aan de XML versie. Heeft echter geen reactie gehad van Gary Dickenson. JB raadt aan om ook aan te melden bij een van de co-chairs, bijvoorbeeld Pat van Dyk.

Internationale ontwikkelingen

 • EHR-S FM R2 gaat in mei 2011 in ballot bij HL7 Internationaal.De TC besluit mee te doen aan de ballot. Het voorsel om het FM te verdelen onder leden van de TC wordt aangenomen. Verdeling is: Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW en SF. Planning van de ballot is: ballot open op 4 april. In vergadering van 19 april commentaren doorspreken; commentaar dient voor 9 mei ingeleverd te worden bij HL7 Internationaal. Roel en Anneke zullen er voor zorgen dat de ballot documenten op onze wiki komen zodat deelenemers kunnen reviewen. Nictiz neemt formeel niet deel aan de ballot van HL7 INT.
 • Robert Stegwee is gevraagd om het voorzitterschap van de TC 215 bij CEN over te nemen van Kees Molenaar (VWS.
 • NWIP 14292 Health Informatics – Personal Health Records - Definition, scope, context and global variations of use. Commentaar is voor 16-01 ingeleverd bij NEN. NL zal positief stemmen voor deze norm.AG zal de leden van de TC de concept norm mailen.
 • AG zal deel uitmaken van expertteam bij ISO voor het EHR-S FM Release 2. Tzt zal dit ook gelden voor het PHR-S FM.

Stand van zaken activiteiten/projecten

a) Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan. Stand van zaken onbekend. RB zal contact opnemen met SS.

b) Vertaling van ondersteunende documenten bij EHR-S FM R1.1. Verdeling van taken. Stand van zaken onbekend. RB zal contact opnemen met SS.

c) Verschillenanalyse. Blijft staan.

d) Tooling voor Functional Models. De XML versie van het EHR-S FM R1.1 zal Michael op de wiki van de TC plaatsen.

Meerjarenplan

Het plan wordt pagina voor pagina doorgenomen. Wijzigingen worden door AG verwerkt. De volgende opmerkingen zijn besproken:

 • Discussie over naam van de TC. Voorstel TC EHR-PHR. Was dit nou aangenomen?
 • WW stelt voor een Nederlandse naam (en meer herkenbare naam) voor het EHR-S FM te zoeken. Dit om de communicatie over het FM te vergemakkelijken. Het moet een naam zijn die voor anderen duidelijk en herkanbaar is. EHR-S FM is dat niet. Dit werd tijdens het congres van HL7 in december duidelijk. Is EPD-systeem Functioneel Model een optie. Graag nadenken over een goede naam. Op 8 maart hierop terug komen.
 • Bijlage B Communicatieplan. Deze moet nog worden bijgesteld. Indien SS niet toekomt aan de verdeling van taken, dan zal WW dit overnemen.
 • WW zou graag zien dat er een voorbeeld project start in 2011 om ervaring op te doen met het FM. Dit geldt dan als een soort vingeroefening om meer zicht te krijgen op de inhoud en opbouw van het FM.Het uitgangspunt zou een use case kunnen zijn. WW noemt een pakket van eisen, voor een deelsysteem, die vergeleken kunnen worden met het FM. Dit om te kijken of er verschillen danwel overeenkosmten zijn. Ook MZ weet wel een aantal use cases vanuit het UMCG. Afgesproken wordt om voor 8 maart minstens twee uses cases uit te werken. Dit kan op de wiki van de TC. Actie MZ en WW. Op 8 maart bespreken we de use cases en komen we terug op de wijze waarop we als TC te werk gaan en wie dat gaan doen.

Wiki van de TC

De opbouw van de wiki wordt besproken. Er zijn geen bezwaren tegen de huidige opbouw. Wel dient er nog het een en ander gewijzigd te worden:

 • De tabel die nu nog onderaan de pagina staat verwijderen. Projecten staan in e eerste kolom vermeld.
 • Het voorstel om een kop vergaderingen te maken met daaronder datum en vervolgens agenda en verslag wordt niet overgenomen. MZ laat zien op welke wijze de archieffunctie nu is ingebouwd. De laatste drie vergaderingen met agenda en verslag blijven staan. Zodra er een vierde wordt toegevoegd wordt de laatste vergadering gearchiveerd. De TC gaat hiermee accoord.
 • Michael zal de wiki aanpassen voor wat betreft de vergaderingen.
 • Richard vragen de tabel op de wiki te verwijderen.

Activiteiten van Michael in UMCG tav EHR-S FM

Michael geeft een presentatie over de activiteiten in het UMCG met het EHR-S FM. Presentatie komt op de wiki. Het voordeel van een XML versie van eht FM worden duidelijk. TC leden vragen om deze XML versie. Michael zal deze aan de leden van de TC ter beschikking stellen.

 1. UMCG profiel komt ook beschikbaar voor de TC. Vertaling is op onderdelen beschikbaar. Bij de vertaling wordt verwezen naar de originele functie in het FM. Indien een functie is gewijzigd, dan wordt aangegeven Modified. alleen daar waar functies veranderd zijn wordt Modified toegepast.
 2. Indien het gaat om een letterlijke vertaling van het EHR-S FM dan gaat het om een vertaling zonder interpretatieverschillen. Bij een profiel zijn wel de interpretaties verwerkt. Om deze reden zou een mogelijke NL vertaling geen profiel zijn, maar een standaard. JB pleit er voor om ons als TC hard te maken voor een NL standaard en geen profiel. Men kan dit vergelijken met een ISO standaard die voor Nederland wordt vertaald en daarmaa dan een NL standaard is. De status van een standaard is anders dan die van een profiel.Als we als TC dit willen dan vraagt dat wel om een duidelijke strategie in de communicatie met HL7 Internationaal. RB en AG zullen deze gedachte bij de TSC vanmiddag bespreken.

Planning vergadering 8 maart

De volgende punten komen op de agenda (willekeurige volgorde):

 • Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.
 • EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.
 • EHR-S FM R2 in ballot bij HL7 -> verdeling van FM. Michael wil ook participeren -> IN functies.
 • Ballot Pharmacie, -> Michael Tan presentatie wat willen hier mee als TC.
 • Vertaling zoals afgesproken. Stand van zaken.
 • Comunicatieplan TC

Rondvraag

MT: Ballot pharmacie naar Michael sturen voor wiki. MM: HL7 Training EHR-S FM, ook in 2011? Staat nog niets op HL7 website.RB en AG gaan dit na in de TSC. JB: Hoe zo snel mogelijk leveranciers betrekken bij de TC, mn degene die zich bezig houden met het PHR. Timing hierin is belangrijk. -> Moet worden opgenomen in het communicatieplan.

Volgende vergaderingen

  * 8 maart
  * 19 april
  * 21 juni
  * 6 september
  * 8 november
  * 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

Actielijst

Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
21 sep 2010 Wiki pagina's updaten Michael Z, Richard 08-03-2011
21 sep 2010 Communicatieplan Steven Begin maart 2011 voor bespreking op 08-03-2011
21 sep 2010 Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? Jos op agenda van 19-04-2011
09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc. Lead ligt bij Steven 06-09-2011 Nog bespreken
09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's Michael Z 19-04-2011 Nog overleg met Michael
09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden Anneke Roel, Robert B? 19-04-2011
09 nov 2010 Michael Tan zorgt voor aanspreekpunt binnen de NPCF Michael T 08-03-2011
09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead Roel ??
21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Iedereen sept 2011
25-01-2011 Contact met Steven over taakverdeling vertaling en communicatieplan Roel B week van 31-01-2011
25-01-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW, MZ en SF ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG).
25-01-2011 Presentatie Michael ontikkeling van EHR-S profiel voor UMCG op wiki plaatsen Michael 08-03-2011
25-01-2011 Naamgeving TC wijzigen. Nog onbekend Allen 08-03-2011