This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL 201011 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 186: Line 186:
 
|09 nov 2010|| Michael Tan zorgt voor aanspreekpunt binnen de NPCF||Michael T||??
 
|09 nov 2010|| Michael Tan zorgt voor aanspreekpunt binnen de NPCF||Michael T||??
 
|-
 
|-
|09 nov 2010|| Poster EHR welke in Cambridge gepresenteerd is bemachtigen. Hiermee kunnen we ons presenteren tijdens bijeenkomsten|| Anneke, Roel|| Sydney tijdes Int WG meeting
+
|09 nov 2010|| Poster EHR welke in Cambridge gepresenteerd is bemachtigen. Hiermee kunnen we ons presenteren tijdens bijeenkomsten|| Anneke, Roel|| Sydney tijdens Int WG meeting
 
|-
 
|-
|09 nov 2010|| Roel stuurt notitie van Eurorec m.b.t. betrokken standaarden aan de leden|| dec 2010
+
|09 nov 2010|| Roel stuurt notitie van Eurorec m.b.t. betrokken standaarden aan de leden|| Roel||dec 2010
 +
|-
 +
|09 nov 2010|| Roel stuurt artikel TC EHR voor het HL7 magazine naar de leden|| Roel||dec 2010
 
|-
 
|-
 
|09 nov 2010|| Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM|| Allen, Lead Roel|| ??
 
|09 nov 2010|| Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM|| Allen, Lead Roel|| ??
 
|-
 
|-
 
|| |21 sep 2010||Evaluatie TC EHR/PHR-S FM||Iedereen||sep 2011|| 
 
|| |21 sep 2010||Evaluatie TC EHR/PHR-S FM||Iedereen||sep 2011|| 

Revision as of 14:09, 15 November 2010

AAN/AFWEZIG

Attending Name Affiliation Email Address
Admiraal, Sjoerd Cap Gemini sjoerd.admiraal@capgemini.com
X Baptist, Jos Nictiz baptist@nictiz.nl
X Barelds, Roel TNO Kwaliteit van Leven roel.barelds@tno.nl
Bijsterveld, Hubert Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Breas, Robert Nictiz breas@nictiz.nl
X Conings, Richard Alert richard.conings@alert-online.com
X Duut M. DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
X Fransen, Serge Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
X Goossen-Baremans, Anneke Result4Care agoossen@results4care.nl
Langhout, August ForCare august.langhout@forcare.nl
X Meermans, Marc eNovation marc.meermans@enovation.nl
Poppel, Bas van iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Schlutter, Ricardo Parnassia Bavo Groep r.schluter@parnassiabavogroep.nl
X Seyffert, Steven Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Sinke, Mark ForCare mark.sinke@forcare.nl
X Tan, Michael Nictiz tan@nictiz.nl
Waal, Pieter, de Logica pieter.de.waal@logica.com
X Walderstein, Willie de Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
 |X Michael van der Zel UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl  

1. Opening

Voorzitter: Anneke Goossen

Notulist : Roel Barelds

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld

3. Verslag vorige vergadering, 21 september 2010

Het verslag wordt met wat kleine tekstuele aanpassingen goedgekeurd.

4. Mededelingen

a) Cursussen zijn gratis voor actieve leden van de stichting HL7 NL, Het bestuur houdt zich het recht voor om kosten van een cursus alsnog in rekening te brengen, dit naar oordeel van de cochairs van de TC en TSC.

b)Actieve leden hebben een polo gekregen van de stichting, met het verzoek deze te dragen tijdens de congresdag op 9 december 2010.

5. Internationale ontwikkelingen EHR WG

a)Tijdens de internationale WGM in Cambridge is er overleg geweest met de TC EHR. Hierbij is aangegeven dat er een TC in Nederland is opgericht.

b) Door de internationale TC is aangegeven dat een vertaling van het Functionele Model geen nieuw model oplevert maar een afgeleid profiel EHR-S FP voor Nederland.

c) Gevraagd is of we willen participeren in diverse werkgroepen. Hier hebben we de boot even afgehouden. Laten we eerst in Nederland de TC goed op de rit krijgen, dan pas ook echt meewerken aan Internationale ontwikkelingen.

d)De bedoeling is om het EHR-S FM versie 2 te ballotten in mei 2011. Wij denken dat dit niet haalbaar is. Er zijn namelijk veel aan/opmerkingen gekomen vanuit ISO en HL7.

e) Schrijf je in op de listserver Zie de link: [1] Hierdoor blijf je op de hoogte van wat zich allemaal afspeelt op het gebied van EHR en PHR.

f)Als je het PHR-S FM leest roept dit meer vragen op dan het antwoorden geeft. Er wordt gewerkt aan een informatief hoofdstuk voor het PHR-S FM. Tevens worden er stappen ondernomen om het PHR-S FM een ISO standaard te laten worden.

g) Er is niet duidelijk of de Glossary van versie 2 backwards compatible is. We kunnen ons niet voorstellen dat items opeens een andere betekenis zou krijgen. Voorlopig gaan we er dus vanuit dat dit zo is.

Een verslag van zowel het overleg met de EHR WG in Boston als ontwikkelingen in ISO is te vinden op onze wiki.

6. Stand van zaken activiteiten/projecten

a) Wat is het umfeld van de EHR-S/PHR-S FM standaard? In het vorige overleg van de TC is aan de orde geweest dat er een goed stuk ligt van Eurorec over standaarden: 'Inventory of Relevant Standards for EHR Systems',2007. Roel Barelds zorgt er voor dat dit document aan de leden van de TC wordt toegezonden.Het is niet de bedoeling dat we dubbel werk gaan doen. Activiteit kan worden verwijderd uit het overzicht.

b) Inventariseren cursusbehoefte ER is een cursus gepland op 23 november. Een aantal leden van de TC zal daaraan deelnemen. Activiteit kan in het overzicht worden verwijderd. Wel wordt het opgenomen in het Jaarplan van de TC.

c) Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan Komt terug op de agenda

d) Verschillenanalyse Blijft staan

e) Tooling voor Functional Models Blijft staan. Michael van der Zel zal zijn ontwikkelingen in het UMCG continueren. Resultaten mogen worden gegeven aan anderen (beleid van het UMCG). Hij houdt de TC op de hoogte.

7. Plan van aanpak voor de TC Funding

a) Communicatieplan Er is uitgebreid gesproken over het concept communicatieplan. Steven heeft een mooie eerste aanzet hiervoor gemaakt. Hij heeft het commentaar verzameld en zal dit verwerken in een volgende versie. Als conclusie kan nu al getrokken worden dat de TC zich in eerste instantie zal richten op de stakeholders gerelateerd aan de groep Direct gerelaeerde zorg. Michael Tan zal zorgen voor een contactpersoon binnen de NPCF. Jos Baptist zal Robert vragen voor een contactpersoon binnen IHE. Tevens eens kijken naar het Dutch Health Network of we hier aansluiting bij kunnen vinden. Zie de link: [2]

b) Jaarplan van de TC De volgende activiteiten zijn besproken en zullen worden opgenomen en uitgewerkt in het jaarplan 2011.

 • Vertaling van een aantal hoofdstukken behorende bij het EHR-S FM; Overview, Conformance clausule, Profile How to Guide, Glossary.
 • Michael van der Zel werkt aan een soort leeswijzer voor het UMCG. Hij zal deze afmaken en ter beschikking stellen aan de TC. Het is een variant op de Readers Guide.
 • Na een vertaling zal de TC richtlijnen schrijven bij elk onderdeel/ subonderdeel van het EHR-S FM. Ook hier wordt in het UMCG aan gewerkt. Beschikbaar materiaal zal aan de TC ter beschikking worden gesteld.
 • Themamiddag in Q2 van 2010, themanummer in HL7 Magazine en themamiddag zullen in het communicatieplan worden opgenomen.
 • Inventariseren van EHR-S Functional Profiles in Nederland en Internationaal.
 • Maken ambassador presentatie.

De co-chairs zullen een concept jaarplan maken. In januari wordt het jaarplan besproken.

8. Deelname aan ballot EHR-S FP voor de pharmacy

Michael Tan vertelt over de voortgang van de Ballot voor Pharmacy. Dit profiel is volgens hetzelfde stramien als het EHR-S FM opgezet. De opdrachtgever is de NVZA. Het profiel moest voldoen aan allerlei normen/voorschriften zoals AGB en ICDxx Alle commentaren op de ballot zijn nu gedaan en worden op dit moment verwerkt. Dit profiel moet uiteindelijk een soort Plan van Eisen worden, waarmee naar de leveranciers gegaan kan worden. Michael Tan zal een aantal sheets leveren voor de Ambassador presentatie over Pharmacy profiel Michael Tan vraagt de TC om het feit dat er een EHR-S FP voor pharmacie in Nederland is ontwikkeld te communiceren naar relevante organisaties. Dit zal worden opgenomen in het communicatieplan.

Voor de rest zie de Actiepuntenlijst

9. Planning volgende vergadering(en)

Voor zover het er nu naar uit ziet wordt de vergadering van 18 januari 2011 verschoven naar 25 januari 2011. Dit i.v.m. de WGM in Australië. Agendapunten zijn:

 • Demonstratie van het gebruik van het EHR-S FM in het UMCG: maken van een functioneel profiel voor het specialisme KNO.
 • Jaarplan 2011
 • Communicatieplan 2011


Datum en agenda voor de volgende vergadering dd. 25 januari 2011

De rest van de bijeenkomsten in 2011 zijn:

 • 8 maart
 • 19 april
 • 21 juni
 • 6 september
 • 9 november
 • 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen/opmerkingen

Einde Vergadering

Actiepuntenlijst:

Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
21 sep 2010 Wiki pagina's updaten Michael Z, Richard ??
21 sep 2010 Communicatieplan Steven Begin januari 2011 voor bespreking op 25-01-2011
21 sep 2010 Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? Jos feb 2011
09 nov 2010 Vertaling Hfdst 1,2,6 en 7 Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc. Lead ligt bij Steven ??
09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's Michael Z ??
09 nov 2010 Opstellen Jaarplan Anneke G, Roel B 15 dec 2010
09 nov 2010 Opstellen speerpunten voor de TC EHR-S FM m.b.t. WGMplekken in 2011 Anneke, Roel dec 2010
09 nov 2010 Presentatie over Tooling Michael Z 25 jan 2011
09 nov 2010 Presentatie voorbereiden voor de HL7 Congresdag op 9 december Anneke en Roel 9 dec 2010
09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden Anneke Roel, Robert B? Januari 2011
09 nov 2010 Michael Tan zorgt voor aanspreekpunt binnen de NPCF Michael T ??
09 nov 2010 Poster EHR welke in Cambridge gepresenteerd is bemachtigen. Hiermee kunnen we ons presenteren tijdens bijeenkomsten Anneke, Roel Sydney tijdens Int WG meeting
09 nov 2010 Roel stuurt notitie van Eurorec m.b.t. betrokken standaarden aan de leden Roel dec 2010
09 nov 2010 Roel stuurt artikel TC EHR voor het HL7 magazine naar de leden Roel dec 2010
09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead Roel ??
 |21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Iedereen sep 2011