This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201305 Minutes

From HL7Wiki
Revision as of 13:24, 13 November 2013 by Bareldsrj (talk | contribs) (Created page with "Category:EHRTCNL_Minutes ''Verslag bijeenkomst 12-november-2013'' '''AAN/AFWEZIG''' {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" |- !width=”10%”|Attending !width="22%"...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Verslag bijeenkomst 12-november-2013

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Aanwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Afwezig Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afwezig Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Afnwezig Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl

Voorzitter: Anneke Goosens

Notulist : Roel Barelds

Agenda wordt ter plaatse met de aanwezigen opgesteld.

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Verslag vorige vergadering, 10 September 2013
  4. Mededelingen
  5. Registratie aan de Bron (NFU Project)
  6. Evaluatie Themamiddag van 3 september 2013
  7. Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken
  8. EHR-S FM Tool ontwikkeling: stand van zaken
  9. Jaarplan 2014
  10. Rondvraag


Verslag 10 September 2013

Wordt goedgekeurd en aangenomen. Met dank aan de notulist

Mededelingen

WGM Cambridge in September 2013 Roel, Michael en Anneke zijn naar dezebijeenkomst geweest. Roel en Anneke zullen met name aanwezig zijn in de EHR WG waar het EHR-S FM is ondergebracht. DE discussie zal mn gaan over Release 3 en Usability. Daarnaast zal fase 2 van de EHR-S FM Tool gepresenteerd worden.

Roel heeft een verzoek ingediend om m.b.v. het HL7 ticket de WGM in Januari 2014 te bezoeken.

NFU Project

Jos ligt toe dat er een nieuw project door de NFU is opgestart. Dit project heet Registratie aan de Bron. T.b.v. dit project is er een visiedocument geschreven door de NFU. Kort samengevat beschrijft dit visiedocument dat de huidige praktijk van parallelle registratie van zorggegevens niet houdbaar is. In het visiedocument pleit de NFU voor eenduidig registreren om de kwaliteit van zorg meetbaar te verbeteren. De UMC’s nemen het voortouw en gaan gecoördineerd van start met de uitvoering van de visie. Daarnaast gaan zij de dialoog aan met andere partijen om aan te haken. Een goede eenmalige registratie aan de bron, op de ziekenhuisvloer, bij de patiënt is volgens de NFU de basis voor optimale uitwisseling van generieke informatie voor meervoudig gebruik. Het verlaagt bovendien de administratieve lastendruk en verhoogt kostenbewustzijn door de mogelijkheid financiële gegevens af te leiden. VWS en de NFU zetten hoog in met het project "Registratie aan de Bron". Dit moet namelijk ook het fundament gaan vormen voor hun andere project "Generiek OverdrachtsDossier". Zelfs opleidingen sorteren al voor op deze projecten Binnen de universitaire studie van Medisch Informatiekunde (MIK) van het AMC is ook al gestart met een nieuwe opleiding "Master Health Informatics"voor Zorgproffesionals. De eerste module welke de kandidaten krijgen is: "Dossiervoering: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik" Om de functies en requirements voor deze "eenmalige registratie van gegevens" te kunnen bepalen zijn er op dit moment eigenlijk maar 2 goede standaarden voorhanden Dit zijn de functionele modellen van HL7. Deze functionele modellen beschrijven de superset van functionaliteiten waaraan een EPD en/of een PGD moeten voldoen. Binnen deze supersets worden ook de functies en requirements voor de registratie van gegevens neergezet. Aan het HL7 bestuur zal gevraagd worden of en hoe de TC HL7-EHR betrokken kan worden bij dit project.

HL7 Themamiddag

Op 3 oktober j.l. is er door de TC EHR een discussiemiddag in het AMC georganiseerd met als thema: ‘in hoeverre helpt het HL7 EHR-S FM bij de selectie en doorontwikkeling van EPD systemen in Nederland – ervaringen uit het veld!’ HL7 NL wil graag weten of het veld behoefte heeft aan een internationale standaard die alle functies en eisen van een EPD beschrijft. Tijdens de presentaties werden diverse modelllen beschreven. Begonnen werd met het beschrijven van EHR-S FM. Wat is het, maar ook wat is het niet. Daarna was er een presentatie over het informatiemodel van de NHG. Vervolgens werd het EPD-Uitgangspuntendocument van de NVZ beschreven. Na de pauze werden ervaringen met het EHR-S FM geschetst binnen een academisch ziekenhuis en de GGZ. De discussie werd in goede banen geleid door debatleider Bart Diederen (directeur Z-Index). Veel voors en tegens kwamen aan bod voor alle modellen. Duidelijk werd dat het EHR-S FM zeer geschikt is om als basis voor alle andere modellen te dienen. Het EHR-S FM hoort aan de basis te staan van de producten van leveranciers, maar ook bij het beschrijven van specifieke software modules. Als voorbeeld kun je denken aan een module t.b.v voor immunisaties. Het EHR-S FM kan hier heel specifiek de systeemeisen vaststellen. Ook de verantwoordelijke voor de opleiding Klinisch Informatiekunde (KIK) zien het belang van deze standaard in. Zij hadden deze middag verplicht gesteld voor de derdejaars studenten Medische informatiekunde. Door de mix van ervaren medewerkers binnen de gezondheidszorg en jonge gemotiveerde studenten was er een goede levendige discussie. HL7 NL heeft goed geluisterd naar de wensen van het publiek en zal deze meenemen in de doorontwikkeling van de standaard. Namens HL7 NL willen wij een ieder bedanken die heeft bij gedragen aan deze middag.

Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken

De ballot is tegelijkertijd geopend bij ISO en HL7. Sluitingsronde is 3 December. Verwacht wordt dat we in Januari met een Normative versie kunnen werken

EHR-S FM Tool ontwikkeling: stand van zaken

Phase 2 is opgestart

Jaarplan 2014 Het jaarplan 2014 zal via een wikipagina op onze site geplaatst worden.

Rondvraag Geen

Volgende werkgroepvergadering: 28 Januari 2014.

Sluiting van de vergadering om 12.30