This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201305 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 92: Line 92:
  
 
'''Jaarplan 2014'''
 
'''Jaarplan 2014'''
 +
 
Het jaarplan 2014 zal worden geupload op de website van HL7 Nederland onder de werkgroep.
 
Het jaarplan 2014 zal worden geupload op de website van HL7 Nederland onder de werkgroep.
  
 
'''(Her)verkiezing Co-Chair'''
 
'''(Her)verkiezing Co-Chair'''
 +
 
Volgens het schema van aftreden is Anneke Goossen dit jaar aftredend,
 
Volgens het schema van aftreden is Anneke Goossen dit jaar aftredend,
 
Anneke heeft zich herkiesbaar gesteld.
 
Anneke heeft zich herkiesbaar gesteld.
Line 100: Line 102:
  
 
'''Rondvraag'''
 
'''Rondvraag'''
 +
 
Geen
 
Geen
  
 
'''Volgende werkgroepvergadering:'''   
 
'''Volgende werkgroepvergadering:'''   
 +
 
28 Januari 2014.
 
28 Januari 2014.
  
 
'''Sluiting van de vergadering om 12.30'''
 
'''Sluiting van de vergadering om 12.30'''

Revision as of 14:27, 5 December 2013

Verslag bijeenkomst 12-november-2013

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Aanwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Afwezig Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afwezig Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Afnwezig Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl

Voorzitter: Anneke Goossens

Notulist : Roel Barelds

Agenda wordt ter plaatse met de aanwezigen opgesteld.

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering, 10 September 2013
 4. Mededelingen
 5. Registratie aan de Bron (NFU Project)
 6. Evaluatie Themamiddag van 3 september 2013
 7. Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken
 8. EHR-S FM Tool ontwikkeling: stand van zaken
 9. Jaarplan 2014
 10. (Her)verkiezing Co-Chair
 11. Rondvraag


Verslag 10 September 2013

Wordt goedgekeurd en aangenomen. Met dank aan de notulist

Mededelingen

WGM Cambridge in September 2013 Roel, Michael en Anneke zijn naar deze bijeenkomst geweest. Roel en Anneke zijn met name aanwezig geweest in de EHR WG waar het EHR-S FM is ondergebracht. De discussie ging mn over Release 3 van het EHR-S FM en de functionaliteiten met betrekking tot Usability die in R 3 zullen worden toegevoegd.. Daarnaast is fase 2 van de EHR-S FM Profiling Tool gepresenteerd.

Roel heeft bij CSC een verzoek ingediend voor obdersteuning van het HL7 ticket voor de WGM in Januari 2014 in San Antonio.

NFU Project

Jos ligt toe dat er een nieuw project door de NFU is opgestart. Dit project heet Registratie aan de Bron. T.b.v. dit project is er een visiedocument geschreven door de NFU. Kort samengevat beschrijft dit visiedocument dat de huidige praktijk van parallelle registratie van zorggegevens niet houdbaar is. In het visiedocument pleit de NFU voor eenduidig registreren om de kwaliteit van zorg meetbaar te verbeteren. De UMC’s nemen het voortouw en gaan gecoördineerd van start met de uitvoering van de visie. Daarnaast gaan zij de dialoog aan met andere partijen om aan te haken. Een goede eenmalige registratie aan de bron, op de ziekenhuisvloer, bij de patiënt is volgens de NFU de basis voor optimale uitwisseling van generieke informatie voor meervoudig gebruik. Het verlaagt bovendien de administratieve lastendruk en verhoogt kostenbewustzijn door de mogelijkheid financiële gegevens af te leiden. VWS en de NFU zetten hoog in met het project "Registratie aan de Bron". Dit moet namelijk ook het fundament gaan vormen voor hun andere project "Generiek OverdrachtsDossier". Zelfs opleidingen sorteren al voor op deze projecten. Binnen de afdeling van Klinische Informatiekunde (KIK) van het AMC/UVA is ook al gestart met een nieuwe opleiding "Master Health Informatics" voor Zorgproffesionals. De eerste module welke de studenten wordt aangeboden is: "Dossiervoering: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik". Om de functies en requirements voor deze "eenmalige registratie van gegevens" te kunnen bepalen zijn er op dit moment eigenlijk maar 2 goede standaarden voorhanden. Dit zijn de functionele modellen van HL7. Deze functionele modellen beschrijven de superset van functionaliteiten waaraan een EPD en/of een PGD moeten voldoen. Binnen deze supersets worden ook de functies en requirements voor de registratie van gegevens neergezet. Aan het HL7 bestuur zal gevraagd worden of en hoe de TC HL7-EHR betrokken kan worden bij dit project.

HL7 Themamiddag

Op 3 oktober j.l. is er door de TC EHR een discussiemiddag in het AMC georganiseerd met als thema: ‘in hoeverre helpt het HL7 EHR-S FM bij de selectie en doorontwikkeling van EPD systemen in Nederland – ervaringen uit het veld!’ HL7 NL wil graag weten of het veld behoefte heeft aan een internationale standaard die alle functies en eisen van een EPD beschrijft. Tijdens de presentaties werden diverse modelllen beschreven. Begonnen werd met het beschrijven van EHR-S FM. Wat is het, maar ook wat is het niet. Daarna was er een presentatie over het informatiemodel van de NHG. Vervolgens werd het EPD-Uitgangspuntendocument van de NVZ beschreven. Na de pauze werden ervaringen met het EHR-S FM geschetst binnen een academisch ziekenhuis en de GGZ. De discussie werd in goede banen geleid door debatleider Bart Diederen (directeur Z-Index). Veel voors en tegens kwamen aan bod voor alle modellen. Duidelijk werd dat het EHR-S FM zeer geschikt is om als basis voor alle andere modellen te dienen. Het EHR-S FM hoort aan de basis te staan van de producten van leveranciers, maar ook bij het beschrijven van specifieke software modules. Als voorbeeld kun je denken aan een module t.b.v voor immunisaties. Het EHR-S FM kan hier heel specifiek de systeemeisen vaststellen. Ook de verantwoordelijke voor de opleiding Klinisch Informatiekunde (KIK) zien het belang van deze standaard in. Zij hadden deze middag verplicht gesteld voor de derdejaars studenten Medische informatiekunde. Door de mix van ervaren medewerkers binnen de gezondheidszorg en jonge gemotiveerde studenten was er een goede levendige discussie. HL7 NL heeft goed geluisterd naar de wensen van het publiek en zal deze meenemen in de doorontwikkeling van de standaard. Inmiddels zijn de presentaties van de themamiddag te vinden op de website van HL7 Nederland: http://www.hl7.nl/component/comprofiler/pluginclass.html?plugin=cbgroupjive&action=groups&func=show&cat=1&grp=7

Namens HL7 NL willen wij een ieder bedanken die heeft bij gedragen aan deze middag.

Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken

De ballot is tegelijkertijd geopend bij ISO en HL7. Sluitingsronde is 3 December. Hierna zal de ballot reconciliation plaats vinden. Voor beide geldt dat de duur hiervan afhankelijke is van de hoevellheid commentaart wat is binnen gekomen. Het streven is om de ballotreconciliation af te ronden voor de HL7 WGM in Janauri. Lukt dit niet dan zal in gedurende deze WGM verder worden gegaan met de ballot reconciliation. Verwacht wordt dat we in Mei 2014 met een Normative versie kunnen werken

EHR-S FM Tool ontwikkeling: stand van zaken

Fase 2 van de tool ontwikkeling is opgestart. Een projectscope statement ligt aan de basis van deze fase. De focus van deze fase is gericht op het ontwikkelen van een functioneel profiel met behulp van de tool in Enterprise Architect. Tijdesn de fase zal er wekelijks overleg zijn met de EHR WG tijdens de wekeleijkse conference calls van de werkgroep.

Jaarplan 2014

Het jaarplan 2014 zal worden geupload op de website van HL7 Nederland onder de werkgroep.

(Her)verkiezing Co-Chair

Volgens het schema van aftreden is Anneke Goossen dit jaar aftredend, Anneke heeft zich herkiesbaar gesteld. Anneke wordt unaniem herkozen als Co-Chair.

Rondvraag

Geen

Volgende werkgroepvergadering:

28 Januari 2014.

Sluiting van de vergadering om 12.30