This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201111 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 100: Line 100:
  
 
='''HL7 WGM San Diego'''=
 
='''HL7 WGM San Diego'''=
De normatieve ballot voor HL7 en ISO komen eraan. De vraag is of en hoe de TC daar op inspeelt. Michael zal de planning navragen voor EHR-S FM en PHR-S FM R2 en zal aangeven dat de TC bezig is met een vertaling en zal de i-ziekenhuis ontwikkelingen melden.
+
De profiling-tool is gemaakt met uitgangspunt versie 1.1. Michael van der Zel is bezig sponsoring te werven om Tooling v2 op te kunnen zetten. Er is kennelijk wel geld voor maar de aanvragen zijn hier niet op gericht geweest.
 
 
In principe controleert de TC op de mapping van versie 1 naar 2 en of de opmerkingen van de informatieve ballot goed verwerkt zijn.
 
 
 
De taken moeten enigszins anders verdeeld worden. IN moet nu wel gedaan worden terwijl dit voor de informatieve ballot niet gedaan is. Afgesproken wordt dat het accent zal liggen op IN en een ieder bekijkt of zijn eigen opmerkingen goed verwerkt zijn.
 
 
 
Anneke laat de nieuwe hoofdstukken en nieuwe indeling IN zien. De presentatie wordt op de wiki geplaatst.
 
 
 
Voor volgend jaar wordt ingestoken op drie tickets voor de aansluiting met de internationale standaard i.v.m. het verdedigen van twee functionele modellen (EHR-S en PHR-S)
 
door diverse mensen.
 
  
 
='''Vertalingen en ondersteunende documenten'''=
 
='''Vertalingen en ondersteunende documenten'''=
Stavaza: alle  vertalingen moeten op wiki geplaatst worden onder Nederlandse Vertaling. Dit moet gereviewed worden. Als de documenten gereed zijn moeten ze op de HL7 Nederland website gepubliceerd worden omdat ze alleen voor HL7-leden toegankelijk mogen zijn. Willy regelt per document de reviewer. Vervolgens zal nog een editor aangesteld moeten worden voor het consistent maken van de vertalingen.
+
Is besproken. Staat klaar in Google Docs. Marc Meermans moet nog opleveren zodat wij kunnen reviewen.
  
 
='''Stakeholdersanalyse en communicatieplan'''=
 
='''Stakeholdersanalyse en communicatieplan'''=
Stavaza: Jos heeft concept communicatieplan gemaakt. Dit wordt een ‘levend’ kapstok-document en zal daarom op de wiki worden geplaatst. Er moeten nog acties uitgezet worden. Het document wordt globaal doorgenomen.
+
Stakeholdersanalyse ligt bij Jos. Voortgang onduidelijk. Moet een klap op gegeven worden daar dit belangrijk is voor ons plan voor 2012.
 
+
Stakeholdersanalyse moet als activiteit worden uitgezet. De concrete acties worden in de volgende vergadering besproken. Jos blijft verantwoordelijk voor het document.
 
  
 
='''Use case bespreking'''=
 
='''Use case bespreking'''=
 
Er is steeds te weinig tijd en we zetten deze activiteit on hold totdat we meer tijd hebben.
 
Er is steeds te weinig tijd en we zetten deze activiteit on hold totdat we meer tijd hebben.
  
='''Planning 8 november'''=
+
='''Planning 31 januari 2012'''=
De frequentie van de TC bijeenkomsten wordt als goed beschouwd. Skype  (beeld en geluid) wordt als optie genoemd voor het tussentijds kortsluiten van activiteiten.
+
# Stakeholdersanalyse  
Onderwerpen voor de volgende vergadering:
+
# Activiteiten 2012  
* Stakeholdersanalyse  
+
# Bestaansrecht TC EHR-FM
* Activiteiten 2012
+
# Beslissing over presentatie van Anneke
* Terugkoppeling van San Diego
 
* Ballot en taakverdeling
 
  
 
='''Rondvraag'''=
 
='''Rondvraag'''=
Michael vraagt om eventueel aanvullende input voor San Diego via de mail door te geven.
+
Geen vragen
  
 
='''Volgende vergaderingen'''=
 
='''Volgende vergaderingen'''=

Revision as of 15:02, 26 January 2012

Verslag bijeenkomst 06-september-2011

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB TNO roel.barelds@tno.nl
Gestopt Bijsterveld, Hubert HB Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Alleen info Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Afgemeld Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Aanwezig Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Afgemeld Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Niet Aanwezig Langhout, August AL ForCare august.langhout@forcare.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Afwezig Meijboom, Gerda GM Nictiz meijboom@nictiz.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afwezig Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Alleen info Waal, Pieter, de PW Logica pieter.de.waal@logica.com
Aanwezig Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
Aanwezig Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Afgemeld Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com

Voorzitter: Roel Barelds

Notulist : Serge Fransen

Opening

Roel opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen


Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld. Er wordt een punt toegevoegd: Google Docs als medium voor de TC


Verslag vorige vergadering, 06 september 2011

Het verslag wordt goedgekeurd.

Bespreken Actielijst

Actienummer 10/4 is nog niet af. Willy heeft het document geplaatst in Google Docs en het beslaat circa 18 à 20 pagina’s. Marc Meermans heeft nog geen tijd gehad om ernaar te kijken. Willy wil nog een en ander doen aan de Howto. Michael is klaar met de Glossary maar niet geheel tevreden. Dit vanwege de mogelijk dubbele interpretatie van de term Header. Kan namelijk een header of een functie betekenen.

Actienummer 10/8 blijft doorlopen. Roel heeft niet veel zicht op zorgland en de ontwikkelingen hierin. Voorstel van Michael is om mensen zich te laten aanmelden bij HL7-NL en aan te geven welke standaarden zij aanhangen.

Actienummer 10/9. De evaluatie van onze groep. Hebben wij bestaansrecht? Gaan we door of niet? Bespreken januari 2012.

Actienummer 11/19. De presentatie kon niet ingepland worden in de congresdag van 8 december. Wordt dus geschrapt als actie-item.

Punten van de lijst gehaald: 10/5, 11/2, 11/9, 11/12, 11/17, 11/19.

Wijzigingen in punten: 11/10 behoort bij 10/8.

Actienummer 11/20. Activiteiten=> Onze interne communicatie zal verbeterd moeten worden. Dit in combinatie met de lage opkomst van onze vergaderingen. Planning voor 2012 wordt dus communicatie over ons werk sterk verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van artikelen in bladen, presentaties op bijeenkomsten. Hiernaast moet onze bekendheid bij HL7-NL vergroot worden.


Mededelingen

  1. Ricardo Slutter is al lang ziek
  2. Michael is in San Diego geweest
  3. De lijst moet geschoond worden
  4. Speerpunten. 2 stuks


Speerpunten 2012

Er is veel overleg over de het doel en de primaire aandacht van de TC. Er blijkt weinig voortgang in het veld. Het profiel van GGZ Nederland is door Capgemini in samenwerking met GGZ Nederland ontwikkeld en is openbaar gemaakt, maar geeft niet aan waar is afgeweken van het model. Er zijn geen acties ondernomen om de wijzigingen eventueel door te voeren in een nieuwe release van de standaard.

Er moet meer aandacht geschonken worden aan het promoten van het model i.p.v. meer uitwerken en vertalingen maken. Versie 2 lijkt beter aan te sluiten bij de praktijk. Er moet gewerkt worden aan stakeholdersanalyse en communicatieplan, zodat er gericht promotie gedaan kan worden. Er is een Ambassadorpresentatie, maar er moeten verschillende mensen zijn die het (leuk) kunnen presenteren. De zorgverleners hebben wel behoefte aan een kapstok.

Jos regelt tijd in het programma voor het VI&G op 25 november a.s.. Anneke gaat de presentatie doen. Congres van MIC wordt voorbij gegaan. Het publiek sluit waarschijnlijk niet aan. In december komt een HL7-dag, daar moeten we als TC wel presenteren.

Samenvattend: speerpunten zijn:

a) Stakeholdersanalyse en Communicatieplan met de communicatie naar de diverse doelgroepen.

b) Ballot van zowel het EHR-S FM R2 als het PHR-S FM R2, incl tooling


HL7 WGM San Diego

De profiling-tool is gemaakt met uitgangspunt versie 1.1. Michael van der Zel is bezig sponsoring te werven om Tooling v2 op te kunnen zetten. Er is kennelijk wel geld voor maar de aanvragen zijn hier niet op gericht geweest.

Vertalingen en ondersteunende documenten

Is besproken. Staat klaar in Google Docs. Marc Meermans moet nog opleveren zodat wij kunnen reviewen.

Stakeholdersanalyse en communicatieplan

Stakeholdersanalyse ligt bij Jos. Voortgang onduidelijk. Moet een klap op gegeven worden daar dit belangrijk is voor ons plan voor 2012.


Use case bespreking

Er is steeds te weinig tijd en we zetten deze activiteit on hold totdat we meer tijd hebben.

Planning 31 januari 2012

  1. Stakeholdersanalyse
  2. Activiteiten 2012
  3. Bestaansrecht TC EHR-FM
  4. Beslissing over presentatie van Anneke

Rondvraag

Geen vragen

Volgende vergaderingen

  • 8 november 2011
  • 8 december 2011 Jaarcongres HL7 Nederland

Actielijst

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/4 09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM AG,WW,SS,MM. Lead verschoven van SS naar WW 06-09-2011 Nog bespreken
10/5 09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's MZ 19-04-2011 Nog overleg met Michael
10/8 09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead RB ??
10/9 21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Allen sept 2011
11/2 25-01-2011 21-06-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB

Supportive Care MT,MD (DBC/DOT) en RB

Information Infrastructure WW, MZ en SF

ISO ballot open op 01-10-2011, HL7 ballot op 01-12-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) Sluitingsdata ballot nog uitzoeken.
11/9 08-03-2011 WW en MZ combineren Usecases tot 1 duidelijke kleine usecase contact WW,MZ 19-04-2011
11/10 08-03-2011 Opnemen van Pharmacy en KNMP profielen in de lijst RB 30-03-2011
11/12 08-03-2011 MT schrijft een artikel over het Pharmacy profiel MT Begin mei 2011, zodat artikel in HL7 Magine van juni komt.
11/17 06-09-2011 Artikel in HL7 Magazine AG en RB Oktober 2011
11/18 06-09-2011 Presentatie op VI&G themadag AG in samenwerking met JB 25 november 2011
11/19 06-09-2011 Presentatie op Jaarcongres HL7 Nederland ? Nog vaststellen op 08-11-2011
11/20 06-09-2011 Activiteitenplanning TC voor 2012 Allen 08-11-2011

Actielijst (afgehandeld)

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/6 09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden AG,RB mei 2011
11/13 19-04-2011 Anneke vraagt Marcel Heldoorn over wijze participeren van NPCF AG 21-06-2011
11/16 21-06-2011 Activiteiten Referentiedomeinmodel ziekenhuizne, i-Ziekenhuis,TC op de hoogte houden van ontwikkelingen MZ Komend jaar? Media 2012
10/2 21 sep 2010 Communicatieplan/Stakeholderanalyse Verschoven naar JB en MT Medio2011
11/11 08-03-2011 RB stuurt poster naar de leden RB 30-03-2011
11/13 19-04-2011 Terugmelding HL7/ISO meeting AG 21-06-2011
11/14 19-04-2011 In de WG "major negatives"moeten worden opgelost Allen 21-06-2011
11/15 19-04-2011 Verkiezing Co-Chair Allen 21-06-2011