This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201103 Minutes

From HL7Wiki
Revision as of 13:04, 9 March 2011 by Bareldsrj (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Verslag bijeenkomst 07-maart-2011

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
X Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
X Barelds, Roel RB TNO Kwaliteit van Leven roel.barelds@tno.nl
X Bijsterveld, Hubert HB Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Afgemeld Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Afgemeld Conings, Richard RC Alert richard.conings@alert-online.com
X Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
X Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
X Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
X Heldoorn, Marcel MH NPCF mheldoorn@npcf.nl
X Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
X Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Alleen info Waal, Pieter, de PW Logica pieter.de.waal@logica.com
X Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
X Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl


Voorzitter: Anneke Goosens

Notulist : Roel Barelds

Opening

Anneke opent de vergadering


=Kennismaking met Marcel Heldoorn MH, NPCF. Verkenning van rol NPCF in relatie met EHR-S FM en PHR-S FM.= De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten in de gezondheidszorg. Marcel werkt binnen de NPCF aan e-Health en is medeverantwoordelijk voor de visie bij de NPCF m.b.t. e-Health en het PHR. De andere leden stellen zich voor en AG vertelt waarom de TC is opgericht. Er ontstaat een discussie over de koppeling tussen een EHR en een PHR. De patiënt wordt steeds mondiger en zal de regie over willen nemen m.b.t. zijn gezondheid. In dit licht zijn de ontwikkelingen rondom mijndiabetes.nl belangrijk. De diabetesvereniging Nederland heeft in samenwerking met VitalHealth een platform opgericht waarbij de patiënt centraal staat. Via dit platform vindt er nu al informatieuitwisseling plaats met het Isala ziekenhuis. De patiëntenvereniging hart en vaatgroep heeft aangegeven om via hetzelfde platform gegevens te willen uitwisselen. MH geeft aan dat hij binnen de NPCF gaat kijken of er voor hem bij de TC een rol belegd kan worden. Zij staan hier niet negatief tegenover. Hij wil zich dan focussen op de koppeling tussen PHR en EHR. Hierbij is ook de in ontwikkeling zijnde ISO PHR standaard van belang. AG geeft aan dat deze standaard er daadwerkelijk komt. Vreemdgenoeg draagt NEN hier niet aan bij. De NPCF beschikt over een groot patiëntenpanel. Deze kan aangeven waar een PHR aan moet voldoen. Vervolgens kan m.b.v. de modellen deze eisen naar een PvE vertaald worden. De TC concludeert dat het zeer belangrijk is dat een overkoepelende partij zoals de NPCF lid is/wordt van de TC.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld

Verslag vorige vergadering, 25 januari 2011

We dienen het verslag beter te controleren op typefouten. Waarvan akte. Het verslag wordt goedgekeurd

Mededelingen

MZ meldt het volgende:

 1. Er wordt een proef gestart binnen het UMCG om het EHR model te gebruiken voor programmamanagement. Hierbij wordt gekeken naar de afhankelijkheid van de verschillende softwareprogramma's van elkaar.
 2. Een tweede proef behelst het model in combinatie met een applicatielandschap. ==> Welke programma"s worden er gebruikt.

AG meldt het volgende:

 1. De website van HL7 NL wordt vernieuwd. Dit gaat gebeuren door het bedrijf BlueBased (TSC).
 2. We moeten nadenken over een thema tijdens de jaarlijkse congresdag.
 3. Er wordt gestreefd dat ieder TC-lid ook lid is van HL7. Materialen zoals normative editions van de standaarden mogen alleen onder HL7-leden verspreid worden. Ook het gratis volgen van HL7cursussen is alleen weggelegd voor HL7-leden. Op de wiki mag alleen maar conceptmaterialen geplaatst worden.
 4. Wil je lid worden van de LinkedIn subgroep EHR PHR Functional Model, dan moet je eerst lid worden van de LinkedIn groep HL7 The Netherlands.
 5. Op 7 juni is er een HL7 themamiddag. Hebben wij hier een thema voor.
 6. De nieuwe basiscomponentengids moet geballot worden. Er volgen nog instructies over hoe deze ballot dient te verlopen.

Internationale ontwikkelingen

 • EHR-S FM R2 gaat in mei 2011 in ballot bij HL7 Internationaal.De TC besluit mee te doen aan de ballot. Het voorsel om het FM te verdelen onder leden van de TC wordt aangenomen. Verdeling is: Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW en SF. Planning van de ballot is: ballot open op 4 april. In vergadering van 19 april commentaren doorspreken; commentaar dient voor 9 mei ingeleverd te worden bij HL7 Internationaal. Roel en Anneke zullen er voor zorgen dat de ballot documenten op onze wiki komen zodat deelenemers kunnen reviewen. Nictiz neemt formeel niet deel aan de ballot van HL7 INT.

Stand van zaken activiteiten/projecten

Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.

Ballot Pharmacie, presentatie Michael Tan

Communicatieplan TC

Naam van de TC

EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.

Planning 19 april 2011.

Rondvraag

 1. MZ vraagt hoe het staat met zijn aanbod om Internationaal te helpen met Tooling. AG geeft aan dat zijn naam vermeld staat in de Timetabel.

Volgende vergaderingen

  * 19 april
  * 21 juni
  * 6 september
  * 8 november
  * 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

Actielijst

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/1 21 sep 2010 Wiki pagina's updaten Michael Z, Richard 08-03-2011
10/2 21 sep 2010 Communicatieplan Steven Begin maart 2011 voor bespreking op 08-03-2011
10/3 21 sep 2010 Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? Jos op agenda van 19-04-2011
10/4 09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc. Lead ligt bij Steven 06-09-2011 Nog bespreken
10/5 09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's Michael Z 19-04-2011 Nog overleg met Michael
10/6 09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden Anneke Roel, Robert B? 19-04-2011
10/7 09 nov 2010 Michael Tan zorgt voor aanspreekpunt binnen de NPCF Michael T 08-03-2011
10/8 09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead Roel ??
10/9 21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Iedereen sept 2011
11/1 25-01-2011 Contact met Steven over taakverdeling vertaling en communicatieplan Roel B week van 31-01-2011
11/2 25-01-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW, MZ en SF ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG).
11/3 25-01-2011 XML versie van het EHR-S FM op wiki plaatsen Michael 08-03-2011
11/4 25-01-2011 Presentatie Michael ontikkeling van EHR-S profiel voor UMCG op wiki plaatsen Michael 08-03-2011
11/5 25-01-2011 Naamgeving TC wijzigen. Nog onbekend Allen 08-03-2011