This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201103 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 87: Line 87:
 
#Op 7 juni is er een HL7 themamiddag. Hebben wij hier een thema voor.
 
#Op 7 juni is er een HL7 themamiddag. Hebben wij hier een thema voor.
 
#De nieuwe basiscomponentengids moet geballot worden. Er volgen nog instructies over hoe deze ballot dient te verlopen.
 
#De nieuwe basiscomponentengids moet geballot worden. Er volgen nog instructies over hoe deze ballot dient te verlopen.
#Het HL7 Magazine wordt in principe 2 x per jaar uitgegeven.  
+
#Het HL7 Magazine wordt in principe 2 x per jaar uitgegeven. Volgens de redactie (TSC info) 1 x met de themadag en 1 x met de congresdag. Dit betekent dat de kopij op 24 mei en op24 november binnen moet zijn.
Volgens de redactie (TSC info)1 x met de themadag en 1 x met de congresdag. Dit betekent dat de kopij op 24 mei en op24 november binnen moet zijn.
 
 
#Cursus EHR-S FM wordt ingepland.
 
#Cursus EHR-S FM wordt ingepland.
 
#De co-chairs worden 1 x per jaar her/gekozen. Bij de oprichting van een TC moet 1 v/d co-chairs 2 jaar blijven zitten en de andere 1 jaar. AG is aangesteld voor een jaar en RB voor 2 jaar. Dit betekent dat AG haar termijn deze zomer afloopt. Zij zal zich herkiesbaar stellen.  
 
#De co-chairs worden 1 x per jaar her/gekozen. Bij de oprichting van een TC moet 1 v/d co-chairs 2 jaar blijven zitten en de andere 1 jaar. AG is aangesteld voor een jaar en RB voor 2 jaar. Dit betekent dat AG haar termijn deze zomer afloopt. Zij zal zich herkiesbaar stellen.  
  
 
='''Internationale ontwikkelingen'''=
 
='''Internationale ontwikkelingen'''=
* EHR-S FM R2 gaat in mei 2011 in ballot bij HL7 Internationaal.De TC zal mee ballotten. Het voorsel om het FM te verdelen onder leden van de TC is:
+
EHR-S FM R2 gaat in mei 2011 in ballot bij HL7 Internationaal.De TC zal mee ballotten. Het voorsel om het FM te verdelen onder leden van de TC is:
 
#Direct Care AG en HB
 
#Direct Care AG en HB
 
#Supportive Care MD, WW en RB. MD zal het specifieke stuk m.b.t. DBC/DOT's voor haar rekening nemen.
 
#Supportive Care MD, WW en RB. MD zal het specifieke stuk m.b.t. DBC/DOT's voor haar rekening nemen.

Revision as of 14:33, 9 March 2011

Verslag bijeenkomst 07-maart-2011

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
X Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
X Barelds, Roel RB TNO Kwaliteit van Leven roel.barelds@tno.nl
X Bijsterveld, Hubert HB Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Afgemeld Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Afgemeld Conings, Richard RC Alert richard.conings@alert-online.com
X Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
X Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
X Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
X Heldoorn, Marcel MH NPCF mheldoorn@npcf.nl
X Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
X Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Alleen info Waal, Pieter, de PW Logica pieter.de.waal@logica.com
X Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
X Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl


Voorzitter: Anneke Goosens

Notulist : Roel Barelds

Opening

Anneke opent de vergadering


=Kennismaking met Marcel Heldoorn MH, NPCF. Verkenning van rol NPCF in relatie met EHR-S FM en PHR-S FM.= De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten in de gezondheidszorg. Marcel werkt binnen de NPCF aan e-Health en is medeverantwoordelijk voor de visie bij de NPCF m.b.t. e-Health en het PHR. De andere leden stellen zich voor en AG vertelt waarom de TC is opgericht. Er ontstaat een discussie over de koppeling tussen een EHR en een PHR. De patiënt wordt steeds mondiger en zal de regie over willen nemen m.b.t. zijn gezondheid. In dit licht zijn de ontwikkelingen rondom mijndiabetes.nl belangrijk. De diabetesvereniging Nederland heeft in samenwerking met VitalHealth een platform opgericht waarbij de patiënt centraal staat. Via dit platform vindt er nu al informatieuitwisseling plaats met het Isala ziekenhuis. De patiëntenvereniging hart en vaatgroep heeft aangegeven om via hetzelfde platform gegevens te willen uitwisselen. MH geeft aan dat hij binnen de NPCF gaat kijken of er voor hem bij de TC een rol belegd kan worden. Zij staan hier niet negatief tegenover. Hij wil zich dan focussen op de koppeling tussen PHR en EHR. Hierbij is ook de in ontwikkeling zijnde ISO PHR standaard van belang. AG geeft aan dat deze standaard er daadwerkelijk komt. Vreemdgenoeg draagt NEN hier niet aan bij. De NPCF beschikt over een groot patiëntenpanel. Deze kan aangeven waar een PHR aan moet voldoen. Vervolgens kan m.b.v. de modellen deze eisen naar een PvE vertaald worden. De TC concludeert dat het zeer belangrijk is dat een overkoepelende partij zoals de NPCF lid is/wordt van de TC.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld

Verslag vorige vergadering, 25 januari 2011

We dienen het verslag beter te controleren op typefouten. Waarvan akte. Het verslag wordt goedgekeurd

Mededelingen

MZ meldt het volgende:

 1. Er wordt een proef gestart binnen het UMCG om het EHR model te gebruiken voor programmamanagement. Hierbij wordt gekeken naar de afhankelijkheid van de verschillende softwareprogramma's van elkaar.
 2. Een tweede proef behelst het model in combinatie met een applicatielandschap. ==> Welke programma"s worden er gebruikt.

AG meldt het volgende:

 1. De website van HL7 NL wordt vernieuwd. Dit gaat gebeuren door het bedrijf BlueBased (TSC).
 2. We moeten nadenken over een thema tijdens de jaarlijkse congresdag.
 3. Er wordt gestreefd dat ieder TC-lid ook lid is van HL7. Materialen zoals normative editions van de standaarden mogen alleen onder HL7-leden verspreid worden. Ook het gratis volgen van HL7cursussen is alleen weggelegd voor HL7-leden. Op de wiki mag alleen maar conceptmaterialen geplaatst worden.
 4. Wil je lid worden van de LinkedIn subgroep EHR PHR Functional Model, dan moet je eerst lid worden van de LinkedIn groep HL7 The Netherlands.
 5. Op 7 juni is er een HL7 themamiddag. Hebben wij hier een thema voor.
 6. De nieuwe basiscomponentengids moet geballot worden. Er volgen nog instructies over hoe deze ballot dient te verlopen.
 7. Het HL7 Magazine wordt in principe 2 x per jaar uitgegeven. Volgens de redactie (TSC info) 1 x met de themadag en 1 x met de congresdag. Dit betekent dat de kopij op 24 mei en op24 november binnen moet zijn.
 8. Cursus EHR-S FM wordt ingepland.
 9. De co-chairs worden 1 x per jaar her/gekozen. Bij de oprichting van een TC moet 1 v/d co-chairs 2 jaar blijven zitten en de andere 1 jaar. AG is aangesteld voor een jaar en RB voor 2 jaar. Dit betekent dat AG haar termijn deze zomer afloopt. Zij zal zich herkiesbaar stellen.

Internationale ontwikkelingen

EHR-S FM R2 gaat in mei 2011 in ballot bij HL7 Internationaal.De TC zal mee ballotten. Het voorsel om het FM te verdelen onder leden van de TC is:

 1. Direct Care AG en HB
 2. Supportive Care MD, WW en RB. MD zal het specifieke stuk m.b.t. DBC/DOT's voor haar rekening nemen.
 3. Information Infrastructure SF en SF.

Planning van de ballot is: ballot open op 4 april. In vergadering van 19 april commentaren doorspreken; commentaar dient voor 9 mei ingeleverd te worden bij HL7 Internationaal. RB en AG zullen er voor zorgen dat de ballot documenten op onze wiki komen zodat deelenemers kunnen reviewen. Nictiz neemt formeel niet deel aan de ballot van HL7 INT.

Sinds januari 2011 is de NEN Normcommissie Informatievoorziening in de zorg actief in haar nieuwe samenstelling van betalende leden en waarnemers namens gelieerde organisaties (zoals HL7). In opdracht van de Stichting HL7 Nederland verzorgen Robert Stegwee en Arjan Blokhuis, de coördinatie van de NEN activiteiten met de HL7 projecten en ontwikkelingen. Voor onze TC zijn de volgende normen van belang:

 1. Health Informatics: Personal Health Record System Functional Model,Release 1 (PHRS FM), ISO/NWIP 16527,(N796)
 2. Health Informatics: Standards convergence to promote EHR interoperability, NWIP 16223, (N794)
 3. NWIP 14292 Health Informatics - Personal Health Records - Definition, scope, context and global variations of use, NWIP 14292

Voor wat betreft het NWIP 16233 geldt dat deze zo vaag is, dat we niet weten wat we er mee aan moeten. Volgens JB is de termijn ook al verlopen (09-2010)

Stand van zaken activiteiten/projecten

 1. Voorstel is om het notuleren door alle leden te laten doen. Volgorde op Alfabet.Voorstel aangenomen
 2. De lead voor de vertaling van de documenten gaat naar WW.
 3. Tabel over initiatieven die de modellen gebruiken aanvullen. Lead RB.

Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.

Op de wiki staan een aantal usecases vermeld, welke door WW en MZ verzorgt zijn. Deze usecases zijn nog te breed. WW en MZ gaan kijken of zij een deel van WW zijn usecase gecombineerd kan worden met usecase 6 van MZ.

Ballot Pharmacie, presentatie Michael Tan

MT houdt een presentatie over de Ballot van Pharmacie waar hij aan meegewerkt heeft. MT vindt dat dit profiel de lading dekt voor BV Nederland. Dit profiel en de profielen van KNMP horen in de samenvatting voor profielen. Actie RB

Communicatieplan TC

MT zal de stakeholdersanalyse corrigeren RB zal de rest van het communicatieplan aanpassen

Naam van de TC

Na een korte discussie wordt de naam van onze TC vastgesteld op TC EHR PHR Functional Model

EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.

De TC stelt zich op het standpunt dat een Nederlandse afgeleide van de standaard EHR-S FM een Standaard is en geen profiel. Binnen de TSC hebben we een behoorlijke discussie gehad. Standpunt is dat bij een semantische vertaling van de standaard het nog steeds een standaard blijft. Daar waar NL de standaard willen uitbreiden, kent HL7 Int harmonizationproposals. Hierdoor kunnen wijzigingen in de Internationale standaard opgenomen worden. Alleen als je een extractie maakt van de standaard dien je over een profiel te praten.

Planning 19 april 2011

Staat volledig in het teken van de ballot

Rondvraag

 1. MZ vraagt hoe het staat met zijn aanbod om Internationaal te helpen met Tooling. AG geeft aan dat zijn naam vermeld staat in de Timetabel.

Volgende vergaderingen

  * 19 april
  * 21 juni
  * 6 september
  * 8 november
  * 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

Actielijst

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/2 21 sep 2010 Communicatieplan/Stakeholderanalyse Verschoven van SS naar RB en MT Begin april 2011 voor bespreking op 19-04-2011
10/3 21 sep 2010 Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? Jos op agenda van 19-04-2011
10/4 09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc. Lead verschoven van SS naar WW 06-09-2011 Nog bespreken
10/5 09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's Michael Z 19-04-2011 Nog overleg met Michael
10/6 09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden Anneke Roel, Robert B? 19-04-2011
10/8 09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead Roel ??
10/9 21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Iedereen sept 2011
11/2 25-01-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW, MZ en SF ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG).
11/3 25-01-2011 XML versie van het EHR-S FM op wiki plaatsen Michael 08-03-2011
11/6 07-03-2011 Mail sturen naar John Ritter voor lijst met functies. RB 30-03-2011
11/7 07-03-2011 Zorgen voor beschikbaarheid van ballot materiaal EHR-S FM v 2.0 AG,RB 04-04-2011
11/8 07-03-2011 WW contact opnemen met SS om 1 en ander door te nemen over de vertaling van de documenten. RB verzorgt de telefoonnrs WW,RB 30-03-2011
11/9 07-03-2011 WW en MZ combineren Usecases tot 1 duidelijke kleine usecase contact WW,MZ 19-04-2011
11/10 07-03-2011 Opnemen van Pharmacy en KNMP profielen in de lijst RB 30-03-2011
11/11 07-03-2011 Roel stuurt poster naar de leden RB 30-03-2011