This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201103 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 165: Line 165:
 
|10/3||21 sep 2010|| Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? || JB|| op agenda van 19-04-2011
 
|10/3||21 sep 2010|| Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? || JB|| op agenda van 19-04-2011
 
|-
 
|-
|10/4||09 nov 2010|| Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM||AG,Ricardo,WW,SS,Marc. Lead verschoven van SS naar WW||06-09-2011 Nog bespreken
+
|10/4||09 nov 2010|| Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM||AG,WW,SS,MM. Lead verschoven van SS naar WW||06-09-2011 Nog bespreken
 
|-
 
|-
|10/5||09 nov 2010|| Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's|| Michael Z||19-04-2011 Nog overleg met Michael
+
|10/5||09 nov 2010|| Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's||MZ||19-04-2011 Nog overleg met Michael
 
|-
 
|-
|10/6||09 nov 2010|| Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden|| Anneke Roel, Robert B?||19-04-2011
+
|10/6||09 nov 2010|| Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden|| AG,RB,RBr?||19-04-2011
 
|-
 
|-
|10/8||09 nov 2010|| Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM|| Allen, Lead Roel|| ??
+
|10/8||09 nov 2010|| Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM|| Allen, Lead RB|| ??
 
|-
 
|-
|10/9||21 sep 2010||Evaluatie TC EHR/PHR-S FM||Iedereen||sept 2011
+
|10/9||21 sep 2010||Evaluatie TC EHR/PHR-S FM||Allen||sept 2011
 
|-
 
|-
|11/2||25-01-2011||Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal||Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW, MZ en SF||ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG).  
+
|11/2||25-01-2011||Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal||Direct Care AG en HB; Supportive Care MT,MD en RB; Information Infrastructure WW, MZ en SF||ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG/RB).  
 
|-
 
|-
|11/3||25-01-2011||XML versie van het EHR-S FM op wiki plaatsen||Michael||08-03-2011
+
|11/3||25-01-2011||XML versie van het EHR-S FM op wiki plaatsen||MZ||08-03-2011
 
|-
 
|-
 
|11/6||08-03-2011||Mail sturen naar John Ritter voor lijst met functies. ||RB||30-03-2011
 
|11/6||08-03-2011||Mail sturen naar John Ritter voor lijst met functies. ||RB||30-03-2011

Revision as of 10:13, 14 March 2011

Verslag bijeenkomst 08-maart-2011

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
X Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
X Barelds, Roel RB TNO Kwaliteit van Leven roel.barelds@tno.nl
X Bijsterveld, Hubert HB Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Afgemeld Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Afgemeld Conings, Richard RC Alert richard.conings@alert-online.com
X Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
X Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
X Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
X Heldoorn, Marcel MH NPCF mheldoorn@npcf.nl
X Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
X Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Alleen info Waal, Pieter, de PW Logica pieter.de.waal@logica.com
X Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
X Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl


Voorzitter: Anneke Goossen

Notulist : Roel Barelds

Opening

Anneke opent de vergadering


Kennismaking met Marcel Heldoorn (MH), NPCF

Verkenning van rol NPCF in relatie met EHR-S FM en PHR-S FM.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten in de gezondheidszorg. Het aandachtsgebeid van Marcel binnen de NPCF is e-Health. Hij is bij de NPCF o.a.medeverantwoordelijk voor de visie m.b.t. e-Health en het PHR. De andere leden stellen zich voor en AG vertelt waarom de TC is opgericht. Er ontstaat een discussie over de koppeling tussen een EHR en een PHR. De patiënt wordt steeds mondiger en zal de regie over willen nemen m.b.t. zijn gezondheid. In dit licht zijn de ontwikkelingen rondom mijndiabetes.nl belangrijk. De diabetesvereniging Nederland heeft in samenwerking met VitalHealth een platform opgericht waarbij de patiënt centraal staat. Via dit platform vindt er nu al informatieuitwisseling plaats met de Isala klinieken in Zwolle. De patiëntenvereniging Hart en Vaatgroep heeft aangegeven om via hetzelfde platform gegevens te willen uitwisselen. MH geeft aan dat hij binnen de NPCF gaat kijken of hij toestemming krijgt om namens de NPCF zitting te nemen in de TC. Zelf staat hij positief tegenover de betrokkenheid van de NPCF in deze.Ook de NPCF staat hier niet negatief tegenover. Hij wil zich dan focussen op het PHR en de koppeling tussen PHR en EHR. Hierbij is ook de in ontwikkeling zijnde ISO PHR standaard van belang. AG geeft aan dat deze standaard er daadwerkelijk komt. De NPCF beschikt over een groot patiëntenpanel. Deze kan aangeven waar een PHR aan moet voldoen. Vervolgens kan m.b.v. de modellen deze eisen naar een PvE vertaald worden. De TC concludeert dat het zeer belangrijk is dat een overkoepelende partij zoals de NPCF lid is/wordt van de TC.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld

Verslag vorige vergadering, 25 januari 2011

We dienen het verslag beter te controleren op typefouten. Waarvan akte. Het verslag wordt goedgekeurd.

Mededelingen

MZ meldt het volgende:

 1. Er wordt een proef gestart binnen het UMCG om het EHR model te gebruiken voor programmamanagement. Hierbij wordt gekeken naar de afhankelijkheid van de verschillende softwareprogramma's van elkaar.
 2. Een tweede proef behelst het model in combinatie met een applicatielandschap. ==> Welke software wordt er gebruikt.

AG meldt het volgende:

 1. De website van HL7 NL wordt vernieuwd. Dit gaat gebeuren door het bedrijf BlueBased (TSC).
 2. De TSC vraagt de TC's mee na te denken over een thema voor de jaarlijkse congresdag in december.
 3. Er wordt naar gestreefd dat ieder TC-lid ook lid is van HL7. Materialen zoals normatieve editions van de standaarden mogen alleen onder HL7-leden verspreid worden. Ook het gratis volgen van HL7cursussen is alleen van toepassing voor HL7-leden. Op de wiki mogen alleen maar concept materialen geplaatst worden.In ballotprocedures hebben niet HL7 leden geen stem.
 4. Wil je lid worden van de LinkedIn subgroep EHR PHR Functional Model, dan moet je eerst lid worden van de LinkedIn groep HL7 The Netherlands.
 5. Op 7 juni is er een HL7 themamiddag. Hebben wij als TC hier een thema voor? Vooralsnog niet.
 6. De nieuwe basiscomponentengids versie 2.3 wordt opnieuw geballot. Er volgen nog instructies over hoe deze ballot dient te verlopen.
 7. Het HL7 Magazine wordt in principe 2 x per jaar uitgegeven. Volgens de redactie (TSC info) 1 x met de themadag en 1 x met de congresdag. Dit betekent voor 2011 dat de kopij op 24 mei en 24 november binnen moet zijn.
 8. Cursus EHR-S FM zou zijn ingepland. AG vraagt na op welke datum deze is gepland.
 9. De co-chairs worden 1 x per jaar her/gekozen. Bij de oprichting van een TC wordt voor de continuiteit 1 v/d co-chairs 2 jaar en de andere voor 1 jaar gekozen. AG is aangesteld voor een jaar en RB voor 2 jaar. Dit betekent dat AG haar termijn deze zomer afloopt. Zij zal zich herkiesbaar stellen.

Internationale ontwikkelingen

EHR-S FM R2 gaat in mei 2011 in ballot bij HL7 Internationaal.De TC zal mee ballotten. De verdeling voor de ballot is als volgt:

 1. Direct Care AG en HB, AG lead.
 2. Supportive Care MD, WW en RB. MD zal het specifieke stuk m.b.t. DBC/DOT's voor haar rekening nemen.RB is lead.
 3. Information Infrastructure SF en MZ. MZ heeft de lead.

Planning van de ballot is: ballot open op 4 april. In vergadering van 19 april commentaren doorspreken; commentaar dient voor 9 mei ingeleverd te worden bij HL7 Internationaal. RB en AG zullen er voor zorgen dat de ballot documenten op onze wiki komen zodat deelnemers kunnen reviewen. Nictiz neemt formeel niet deel aan de ballot van HL7 INT.

Sinds januari 2011 is de NEN Normcommissie Informatievoorziening in de zorg actief in haar nieuwe samenstelling van betalende leden en waarnemers namens gelieerde organisaties (zoals HL7). In opdracht van de Stichting HL7 Nederland verzorgen Robert Stegwee en Arjan Blokhuis, de coördinatie van de NEN activiteiten met de HL7 projecten en ontwikkelingen. Voor onze TC zijn de volgende normen van belang:

 1. Health Informatics: Personal Health Record System Functional Model,Release 1 (PHRS FM), ISO/NWIP 16527,(N796)
 2. Health Informatics: Standards convergence to promote EHR interoperability, NWIP 16223, (N794)
 3. NWIP 14292 Health Informatics - Personal Health Records - Definition, scope, context and global variations of use, NWIP 14292

Voor wat betreft het NWIP 16233 geldt dat deze zo vaag is, dat we niet weten wat we er mee aan moeten. Volgens JB is de termijn ook al verlopen (09-2010. AG zal nagaan waar de standaard over gaat en wat de status op dit moment is.

Contactpersoon voor ISO 16527 en 14292 zal zijn AG.

Stand van zaken activiteiten/projecten

 1. Voorstel is om het notuleren door alle leden te laten doen. Volgorde op Alfabet.Voorstel aangenomen
 2. De lead voor de vertaling van de documenten gaat naar WW.
 3. Tabel over initiatieven die de modellen gebruiken aanvullen. Lead RB.

Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.

Op de wiki staan een aantal usecases vermeld, welke door WW en MZ beschreven zijn. Deze use cases zijn nog te breed. WW en MZ gaan kijken of een deel van WW zijn use case gecombineerd kan worden met use case 6 van MZ.Daarnaast wordt de use case ingeperkt, minder omvangrijk.

Ballot Pharmacie, presentatie Michael Tan

MT houdt een presentatie over de Ballot van Pharmacie waar hij aan meegewerkt heeft. MT vindt dat dit profiel de lading dekt voor BV Nederland. Dit profiel en de profielen van KNMP horen in de samenvatting voor profielen. Daarnaast is afgesproken dat MT een artikel voor het eerstvolgende HL7 Magazine schrijft.

Communicatieplan TC

MT zal de stakeholdersanalyse corrigeren. RB zal de rest van het communicatieplan aanpassen.

Naam van de TC

Na een korte discussie wordt de naam van onze TC vastgesteld op TC EHR PHR Functional Model. Alle documentatie hierop aanpassen svp. Voorlopig blijft de titel van de wiki hetzelfde, aanpassing vraagt nl een behoorlijke inspanning.

EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.

De TC stelt zich op het standpunt dat een Nederlandse afgeleide van de standaard EHR-S FM een Standaard is en geen profiel. Binnen de TSC hebben we een behoorlijke discussie gehad. Standpunt is dat bij een semantische vertaling van de standaard het nog steeds een standaard blijft. Daar waar NL de standaard wil uitbreiden, kent HL7 Int harmonizationproposals. Hierdoor kunnen wijzigingen in de Internationale standaard opgenomen worden. Alleen als je een extractie maakt van de standaard dien je over een profiel te praten. Wat de TC wil is dat de input van Nederland serieus wordt genomen. Instellingen die werken aan een vertaling van het EHR-S FM of een profiel moeten hun feedback kunnen geven op de internationale standaard.

NB: in de TSC kwam 's middags aan de orde dat dit een bepaalde procedure kent. (Deze zouden we een keer goed moeten uitzoeken).

Planning 19 april 2011

Staat volledig in het teken van de ballot

Rondvraag

 1. MZ vraagt hoe het staat met zijn aanbod om Internationaal te helpen met Tooling. AG geeft aan dat zijn naam vermeld staat in de Timetabel van R2.

Volgende vergaderingen

  * 19 april
  * 21 juni
  * 6 september
  * 8 november
  * 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

Actielijst

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/2 21 sep 2010 Communicatieplan/Stakeholderanalyse Verschoven van SS naar RB en MT Begin april 2011 voor bespreking op 19-04-2011
10/3 21 sep 2010 Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? JB op agenda van 19-04-2011
10/4 09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM AG,WW,SS,MM. Lead verschoven van SS naar WW 06-09-2011 Nog bespreken
10/5 09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's MZ 19-04-2011 Nog overleg met Michael
10/6 09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden AG,RB,RBr? 19-04-2011
10/8 09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead RB ??
10/9 21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Allen sept 2011
11/2 25-01-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB; Supportive Care MT,MD en RB; Information Infrastructure WW, MZ en SF ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG/RB).
11/3 25-01-2011 XML versie van het EHR-S FM op wiki plaatsen MZ 08-03-2011
11/6 08-03-2011 Mail sturen naar John Ritter voor lijst met functies. RB 30-03-2011
11/7 08-03-2011 Zorgen voor beschikbaarheid van ballot materiaal EHR-S FM v 2.0 AG,RB 04-04-2011
11/8 08-03-2011 WW contact opnemen met SS om 1 en ander door te nemen over de vertaling van de documenten. RB verzorgt de telefoonnrs WW,RB 30-03-2011
11/9 08-03-2011 WW en MZ combineren Usecases tot 1 duidelijke kleine usecase contact WW,MZ 19-04-2011
11/10 08-03-2011 Opnemen van Pharmacy en KNMP profielen in de lijst RB 30-03-2011
11/11 08-03-2011 RB stuurt poster naar de leden RB 30-03-2011
11/12 08-03-2011 MT schrijft een artikel over het Pharmacy profiel MT Begin mei 2011, zodat artikel in HL7 Magine van juni komt.