This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201202 Minutes

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Verslag bijeenkomst 06-maart-2012

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB iSOFT/CSC rbarelds@csc.nl
Alleen info Breas, Robert RBr Nictiz rbreas@phit.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Afgemeld Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Langhout, August AL ForCare august.langhout@forcare.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Afgemeld Meijboom, Gerda GM Nictiz meijboom@nictiz.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afwezig Schlutter, Ricardo RS Parnassia Bavo Groep r.schlutter@parnassiabavogroep.nl
Afwezig Sinke, Mark MS ForCare mark.sinke@forcare.nl
Afwezig Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Aanwezig Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
Aanwezig Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Afwezig Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com

Voorzitter:Roel Barelds

Opening

 • Roel opent om 10.00 uur de vergadering en heet Fred Smeele en Ben ? van i-Ziekenhuis welkom.
 • Notulist:Anneke Goossen

Vaststellen van de agenda

 • De volgorde van de agenda wordt gewijzigd in verband met de gasten.

Samenwerking TC EHR en i-Ziekenhuis

Centrale vraagstelling is 'Hoe kunnen we elkaar versterken?' Er wordt gewerkt aan versie 2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Aanpalende aandachtsgebieden, bijvoorbeeld onderzoek, zijn straks opgenomen in versie 2 (per 1 april formeel beschikbaar). Daarnaast zijn de bedrijfsactiviteiten in het RDZ gemapt naar de functies in het EHR-S FM. Er zijn al een aantal ziekenhuizen die versie 2 van het RDZ hebben opgevraagd, maar het is onbekend wat zij daar mee hebben gedaan of wat zij daarvan vinden. Het geheel fungeert als communicatiemiddel in de instelling, maar ook met ICT leveranciers. Het EHR-S FM is een standaard pakket van eisen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het RDZ en het EHR-S FM in elkaar te schuiven. Je kunt vanuit verschillende perspectieven kijken naar het RDZ. Een voorbeeld is informatiebeveiliging. Je gebruikt dan een standaard voor informatiebeveiliging wat je mapt met het RDZ. Mogelijkheden voor samenwerking zijn: het komen tot een Nederlands profiel of invulling, validatie van de mapping van de bedrijfsactiviteiten met de functies in het EHR-S FM, vanuit i-Ziekenhuis aanvullingen/ correcties aanleveren voor de ballot van EHR-S FM R2, presentatie van NL activiteiten i-Ziekenhuis en EHR-S FM mapping, scholing over het FM waarin de toepassing i-Ziekenhuis (de mapping) een voorbeeld. Het is niet de bedoeling dat door de mapping met het EHR-S FM HL7 als standaard gepromoot wordt in Nederland. Het instrument van Eurorec kan hiervoor ook worden gebruikt, maar hier is nog geen vraag voor geweest. Nictiz ontwikkeld zelf geen standaarden, maar zal wel tandaarden gebruiken in de NL situatie. In het geval van i-Ziekenhuis is de use case, de ziekenhuizen vanin NL). i-Ziekenhuis wil in Q1 van 2013 komen tot een versie 3 van het RDZ waarna vervolgens een NL invulling van het EHR-S FM kan worden ontwikkeld. Na verkenning van de mogelijke samenwerking en een mogleijke planning wordt besloten om 24 april (werkgroepvergadering) te gebruiken als werkvergadering waarin de werkgroep samen met mensen van i-Ziekenhuis gaat kijken naar het mappingsproces en validering van de mapping. DE vergadering zal hiervoor worden verlegd tot 14.30 uur. OOk zullen enkele mensen worden uitgenodigd die hebben bijgedragen aan de mapping (bijvoorbeeld Leon van der Krogt uit het UMCG). Om als werkgroep ons hierop goed te kunnen voorbereiden zal versie 2 van het RDZ en de mapping worden opgestuurd door Fred Smeele. Daarnaast zal Michael een informatiemodel maken van het EHR-S FM ter ondersteuning van de validering. Als afronding van e vergadering zal worden gekeken naar een planning t/m Q1 2013. Een scholing over het EHR-S FM R2 en de toepassing in i-Ziekenhuis is mogelijk,Fred zal dit binnen Nictiz bespreken.

 • Internationale werkgroep deelname 1x keer per jaar is niet aan de orde geweest.

EHR Tooling ontwikkelingen Internationaal

Michael legt aan de hand van dia's uit waar internationaal aan gewerkt wordt en op welke wijze. Function Information Model is een project van de EHR werkgroep internationaal. Getracht wordt om vanuit het functional model een abstract informatiemodelte ontwikkelen wat als het ware boven het functional model hangt. op dit moment worden informatiemodellen gemaakt op een aantal aan elkaar gerelateerde funties. Zie voorbeeld van Immunization in de presentatie. Deze presentatie is te vinden op [1]. Het gaat hierbij om de presentatie "Executive Summary for EHR-S FIM Immunization Management Capability and its Function and Information Models, 9-Feb-12 (Original), 6-Mar-12 (Last Update)"

Verslag vorige vergadering,31 januari 2012

Geen opmerkingen.

Er is vandaag weer weing animo voor de werkgroep. De voorzitters geven aan de vergaderingen te willen gebruiken om te werken aan bepaalde items ipv een formele vergadering te houden. In april is dit een eerste try out door de afspraak met i-Ziekenhuis. Overzicht houden blijft van belang,daarom is er na iedere WGM bijeenkomst een gewone vergadering, de rest van de vergaderingen zijn werkvergaderingen.

Bespreken Actiepuntenlijst Niet aan de orde geweest.

 1. Mededelingen
 2. Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken
  • Google docs
  • Editor van vertaalde stukken, wie
 3. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 4. Planning 2012
 5. Rondvraag

Bovenstaande punten zijn niet aan de orde geweest.